Teksty jednolite uchwał obowiązkiem samorządów

Od 2012 roku na samorządach lokalnych (na mocy art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) ciąży obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych nowelizowanych aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał. Na każdorazowe spełnienie tego obowiązku rady gmin, miast, powiatów mają rok od dnia wejścia w życie poszczególnej nowelizacji. Niestety nie zawsze o tym niełatwym obowiązku pamiętają.

W demokratycznym państwie prawnym podstawowym prawem obywatela jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. O ile w przypadku w przypadku prawa tworzonego przy ul. Wiejskiej w Warszawie obywatel dysponuje Internetowym Systemem Aktów Prawnych, który zawiera teksty ujednolicone ustaw, o tyle w przypadku prawa miejscowego w gąszczu uchwał można się pogubić. Nie dość, że nie sposób odnaleźć wszystkich obowiązujących uchwał (np. z lat 80 czy 90-tych!), to jeszcze poświęcić trzeba trochę trudu aby upewnić się czy uchwała nadal obowiązuje i w jakiej ostatecznie treści.

Z pewnością problematyczne jest to, że obowiązek ciąży na organach stanowiących JST, które nie mają odpowiednich możliwości technicznych aby temu należycie sprostać.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego wpisałem frazę „tekstu jednolitego”. Od 1 stycznia 2012 r. odnalazłem siedem uchwał z samorządów powiatu złotoryjskiego:
1) Obwieszczenie Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Złotoryjskiego
2) Obwieszczenie Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu złotoryjskiego
3) Obwieszczenie Rady Gminy Złotoryja z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIII/212/05 Rady Złotoryja z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja.
4) Obwieszczenie z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/194/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
5) Uchwałę Rady Gminy w Złotoryi z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/286/2013 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) Uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi:
7) oraz uchwałę Rady Gminy w Złotoryi z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/36/07 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej.

Czy to dużo czy mało? Np. na przestrzeni ostatnich dwóch lat Rada Powiatu Złotoryjskiego tylko raz podjęła uchwałę, która rodziłaby obowiązek uchwalenia tekstu jednolitego i była aktem prawa miejscowego. Jednak jej tekstu jednolitego nie ogłoszono. Chodzi o uchwałę nr L/263/2014 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej. W analogicznym okresie dla Rady Miejskiej w Złotoryi oraz Rady Gminy w Złotoryi znalazłem po kilka takich uchwał:

Rada Miejska w Złotoryi:
1) Uchwała Nr 0007.XLII.249.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2) Uchwała Nr 0007.III.9.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
3) Uchwała nr 0007.V.26.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja
4) Uchwała nr 0007.V.27.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi
5) Uchwała Nr 0007.IX.54.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć

Rada Gminy w Złotoryi:
1) Uchwała Nr XXXVI/ 361 /2014 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Złotoryja
2) Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa
3) Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Złotoryja z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej
4) Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Złotoryja z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze.
5) Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Gminy Złotoryja z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu

Artykuł w skrócie:

  1. Rady gmin, miast i powiatów mają obowiązek w ciągu roku od wejścia w życie nowelizacji ogłosić tekst jednolity uchwały
  2. Zobowiązane są organy stanowiące
  3. Najbliższe nam samorządy nie zawsze ogłaszają teksty jednolite uchwał

(Zdjęcie tytułowe: strona Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego)

Komentarze

komentarze