Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?

31 lipca 2017 r. pani Małgorzata Hasiewicz – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – wystosowała, z upoważnienia Wojewody, pismo do Rady Miejskiej w Złotoryi. Wskazane zostały w nim przykłady niezgodnych z prawem postanowień Statutu Miasta Złotoryja. Organ nadzoru wskazał, że Statut wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów prawnych.

Pierwszy przykład dotyczył tego, że Rada na wniosek burmistrza może odwołać sekretarza. Taką możliwość rady gmin utraciły na podstawie nowelizacji z listopada 2008 r. ustawy o pracownikach samorządowych. Obecnie jest to suwerenna decyzja burmistrza.

W drugim przykładzie § 58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowi, że „Rada podejmując uchwałę o absolutorium bierze pod uwagę wyłącznie sprawozdanie z wykonania budżetu i działalności finansowej gminy w danym roku budżetowym.”.  Stoi to w sprzeczności z art. 271 u.f.p., który wymienia enumeratywnie listę dokumentów, z którymi Rada musi się zapoznać przed podjęciem uchwały.

Błędów jest jednak więcej i organ nadzoru wskazał na potrzebę kompleksowych zmian. – Mając na uwadze powyższe, informuję o konieczności kompleksowego dostosowania regulacji Statutu Miasta Złotoryja do powszechnie obowiązującego porządku prawnego. Jednocześnie zwracam się z prośbą o poinformowanie organu nadzoru o zajętym w tej kwestii stanowisku. – napisała w piśmie Małgorzata Hasiewicz z DUW.

Jak udało nam się ustalić ze strony naszego samorządu pojawiła się odpowiedź, że przystąpiono do opracowywania nowego Statutu Miasta.

Obecny Statut Miasta Złotoryja został uchwalony 27 października 1995 r.

Zobacz również:

Jednak będzie nowy statut?

Czy my w Złotoryi mamy statut? – felieton naczelnego

Czas na rewizję statutu miejskiego?

Komentarze

komentarze