Fundacja nowym właścicielem spółki prowadzącej szpital!

Jacek Nowakowski nie jest już właścicielem spółki Szpital im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi. Spółka od 15 marca jest własnością Fundacji Pro Salute Omnium z Katowic.

Informacja z Monitora Sądowego i Gospodarczego 58/2019, 22 marca 2019 r.

Podstawowym celem działania fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. celem fundacji jest również prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie: a/działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, b/działalności charytatywnej, c/pomocy społecznej, d/nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, e/kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym opieki nad zabytkami, f/działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, g/działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, h/pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – czytamy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prezesem Fundacji jest Iwona Grabowska a w organie nadzoru, jakim jest, Rada Fundacji zasiadają Otylia Nowakowska oraz Konrad Nowakowski. Nadzór nad działalnością fundacji pełni Minister Zdrowia.

Komentarze

komentarze