Powiat przeznaczy 50 tys. zł na rozwój bazy sportowej klubów

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego podjął dziś uchwałę na mocy, której przeznaczy w tym roku 50 tysięcy złotych na realizację zadania „Poprawa bazy sportowej”.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu na istniejącym obiekcie sportowym użytkowanym przez kluby sportowe na terenie Powiatu Złotoryjskiego. Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, w szczególności zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie. – czytamy w ogłoszeniu o konkursie.

Wsparcie finansowe dotyczy przebudowy lub remontu istniejących obiektów będących w dyspozycji klubów sportowych. Celem jest „poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałanie procesom utraty stanu techniczno-funkcjonalnego obiektów sportowych”. Oferent musi wykazać wkład finansowy w realizację zadania z tym, że wkład osobowy nie stanowi wkładu finansowego. Całkowity koszt realizacji zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł a dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Realizacja zadania może się rozpocząć najwcześniej 2 października 2017 r. i zakończyć do końca roku. Oferty można składać do 22 września 2017 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi, a następnie przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego. Kryteria oceny projektów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie.

O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem, na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Komentarze

komentarze