Czy dla powiatowych radnych liczy się treść czy wnioskodawca?

W piątek odbyła się II Sesja Rady Powiatu w Złotoryi. Podczas tego posiedzenia rady wprowadzono między innymi zmiany do Statutu związane z uwagami wojewody.

Organ nadzoru zgłosił trzy uwagi. Jedna z nich dotyczyła tego aby wykreślić liczbę członków komisji skarg, wniosków i petycji, która została ustalona na 4. Podobny przepis od 2011 roku istnieje w Statucie odnośnie komisji rewizyjnej i jest wątpliwy pod względem zgodności z ustawą o samorządzie powiatowym.

Do komisji skarg, wniosków i petycji odnoszą się podobne przepisy ustawy o samorządzie powiatowym jak do komisji rewizyjnej:

Komisja skarg, wniosków i petycji Komisja rewizyjna
„Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.” „Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.”

„Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.”

„Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie art. 17.”

„W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu. „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
„Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu.” „Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.”

Przy 17-osobowym składzie Rady Powiatu Złotoryjskiego może istnieć maksymalnie 5 klubów radnych. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że w składzie komisji rewizyjnej muszą się znaleźć przedstawiciele wszystkich klubów, z kolei przepis statutu ogranicza liczbę członków komisji rewizyjnej do 4.

Paweł Macuga złożył wniosek formalny aby wprowadzić poprawkę do uchwały w sprawie zmian w statucie polegającej na wykreśleniu przepisu „Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji.”. Powołał się przy tym na Wyrok WSA w Olsztynie z 29 maja 2017 r., II SA/Ol 300/17:

„Ponadto należy podnieść, że stosownie do art. 18a ust. 2 u.s.g. w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. Z cytowanego przepisu wynika wprost obowiązek rady gminy zagwarantowania, aby w składzie komisji rewizyjnej znaleźli się przedstawiciele wszystkich klubów działających w radzie. Ustalając zatem w zakwestionowanym przepisie § 27 ust. 2 Statutu liczbę 4 członków Komisji rewizyjnej Rada jednocześnie wprowadziła limit klubów, w których radni mogą zrzeszać się według określonych kryteriów społeczno-politycznych. Niewątpliwie rada gminy – z uwagi na fakt, że kluby radnych ściśle związane są z funkcjonowaniem rady – posiada kompetencję określenia zasad działania klubów radnych. Zasady te nie mogą jednak stwarzać przeszkód w korzystaniu przez radnych z prawa zrzeszania się w klubach. W § 27 ust. 2 Statutu Rada Gminy ściśle ustalając liczbę członków komisji rewizyjnej pośrednio ograniczyła liczbę klubów, które mogą tworzy radni Rady Gminy Lubomino. Powyższe narusza art. 23 u.s.g., który przyznaje radnym prawo tworzenia klubów i nie wprowadza w tej materii żadnych dodatkowych wymogów ani ograniczeń oraz art. 58 ust. 1 Konstytucji RP, który każdemu zapewnia wolność zrzeszania się, rozumianą jako wolność zakładania klubów i zrzeszania się w nich przez radnych.”

Wniosek został odrzucony. Za wnioskiem głosowało ośmiu radnych (radni PiS + Paweł Macuga), dziewięciu było przeciw.

Na tej samej sesji powołano także skład komisji rewizyjnej, do której akces zgłosiło 7 radnych. Przewodniczącą Komisji została Elwira Gogula, zastępcą Irena Niemczycka, sekretarzem Zbigniew Zięba. W skład komisji wszedł jeszcze Władysław Grocki.

Ad vocem

Co zadecydowało o odrzuceniu wniosku, który dotyczył analogicznej niezgodności co do tej, której dopatrzył się wojewoda? Kwestie merytoryczne a może przygotowanie… merytoryczne radnych?

Komentarze

komentarze