Miasto usprawni procedurę przydziału mieszkań do remontu

Miasto zamierza przyśpieszyć oraz usprawnić procedurę przyznawania mieszkań do remontu. Lokale będą oferowane wszystkim osobom z listy bez wyjątku w tym samym czasie. Każdy z oczekujących z listy (mieszkań do remontu) będzie mógł wybrać jedno mieszkanie. O tym, której z osób zostanie przydzielony lokal, zdecyduje najwyższa pozycja na liście oczekujących na przydział lokalu do remontu. Ratusz przygotował już stosowny projekt uchwały.

W myśl nowego projektu uchwały Miasto podawałoby do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń u Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja) wykaz lokali przeznaczonych do remontu.

Wykaz ten zawierałby adres lokalu, strukturę lokalu, przewidywany zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu oraz termin składania ofert na poszczególne lokale. Jeżeli gmina będzie posiadała wolne lokale do remontu, to ich wykaz będzie się ukazywał do 10. dnia danego miesiąca.

Ofertę na jeden z lokali umieszczonych z wykazu (jedna osoba mogłaby wybrać tylko jeden) mogłyby składać wyłącznie osoby znajdujące się na liście oczekujących na przydział lokalu do remontu.  W oparciu o listę oczekujących oraz złożone oferty miałyby być sporządzane wykazy osób na rzecz, których nastąpi przydział. Najważniejszym kryterium będzie kolejność na liście osób oczekujących na przydział mieszkania do remontu.

Wykaz przyznanych mieszkań byłby umieszczany na tablice ogłoszeń w ratuszu oraz na tablicy ogłoszeń u zarządcy mieszkaniowym zasobem gminy na okres 7 dni. Po upływie tego okresu zostałyby zawarte umowy remontowe z osobami umieszczonymi w publikowanym wykazie.

Po podpisaniu umowy, osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu lokalu na zasadach określonych umową remontową. Po przedłożeniu Wynajmującemu protokołu o dopuszczeniu lokalu do użytkowania, zostanie zawarta umowa najmu.

Do tej pory mieszkania do remontu były proponowane po kolei. Dopiero po odmowie lokalu przez poprzednie osoby proponowano lokal kolejnych. Wydłużało to znacząco procedurę a niektóre lokale do dziś nie znalazły swoich najemców mimo, że są proponowane już od kilku lat.

O tym czy zmiany wejdą w życie zdecyduje Rada Miejska na najbliższej sesji. Uchwała weszłaby w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Komentarze

komentarze