W Świerzawie szukają kierownika przychodni

Burmistrz Gminy Świerzawa ogłosił konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerzawie.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182 ze zm.) oraz Regulamin Komisji Konkursowej opracowany przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr XXIX/160/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie ul. Lipowa 3 59-540 Świerzawa

2. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie zapoznać można się w siedzibie SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie ul. Lipowa 3 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.

3. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

4. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.) tj.:

a) posiadać wykształcenie wyższe;
b) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
c) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
c) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu;
d) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
e) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata na stanowisko objęte konkursem;
f) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
g) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 992). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie pok. nr 10 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie Plac Wolności 60 59-540 Świerzawa w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie” wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem. Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2017r. do godz. 14.30. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:

a) postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr XXIX/160/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017r.;
b) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem, a na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów oryginalnych;
c) rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, Plac Wolności 60, przewidywany termin – do 30 czerwca 2017 roku;
d) o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie;
e) informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie www.bip.swierzawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, Plac Wolności 60 i SPZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie, ul. Lipowa 3;
f) kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu;
g) wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pan Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa, tel. 75 7135360 wew. 25

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Komentarze

komentarze