Skarbnik powiatu zostanie członkiem Kolegium RIO?

Do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego ma zostać włączony projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w Legnicy.

Rada powiatu ma zgłosić kandydaturę obecnego Skarbnika Powiatu Złotoryjskiego, którym jest 43-letni Aleksander Ciempka.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Etatowy członek kolegium powoływany jest na czas nieokreślony (art. 15 ust. 5 u.r.i.o.).  Pracy członka kolegium nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego (jak i samorządowych kolegiów odwoławczych) oraz pozostawać w stosunku pracy w jednostkach samorządu terytorialnego jak i wykonywać pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 23 ust. 2 i 3 u.r.i.o.).

Tym samym wybór (w konkursie zorganizowanym przez Prezesa RIO) Aleksandra Ciempki na stanowisko Członka Kolegium RIO oznaczałby, że powiat musiałby znaleźć nowego skarbnika.

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:
1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;
2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2;
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby;
4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy;
5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli;
5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium;
5c) wybór kandydata na prezesa izby;
5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Komentarze

komentarze