Jak sobie radził w 2017 roku Fundusz Poręczeń Kredytowych?

W październiku 2018 r. w Dzierżoniowie udziałowcy tamtejszego funduszu poręczeń kredytowych podjęli decyzję o otwarciu likwidacji spółki „z uwagi na brak możliwości pozyskiwania środków krajowych oraz z UE na poręczenia, które zapewniłyby Spółce dalsze funkcjonowanie a także z uwagi na sytuację mikro i makroekonomiczną Spółki”. Jaki los czeka Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi?

Obecnie nie występują żadne większe ryzyka finansowe dotyczące działalności funduszu poręczeń kredytowych. Spółka co roku notuje zysk a kapitał spółki po odjęciu kwot poręczeń wynosi ponad 3 miliony złotych. 

Przeglądając sprawozdanie finansowe spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z. o. o. w Złotoryi za 2017 rok można znaleźć informację, że spółka wypracowała zysk w kwocie 45 107,08 zł wobec 26 597,99 zł za rok 2016 rok. 

Na poprawę wyniku finansowego wpływ miało na pewno obniżenie kosztów działalności operacyjnej o blisko 55%. Całościowe koszty wyniosły 34 750,78 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały obniżone z 64 342,28 zł do 27 810,00 zł. Wcześniej w skład zarządu wchodził prezes i dwóch członków zarządu, aktualnie jest tylko prezes. Przychody spółki to głównie (97,25%) przychody tytułem odsetek od lokat bankowych w kwocie 77 654,86 zł. 

Spółka ma należności w kwocie 49 896,40 zł od osoby niebędącej mieszkańcem powiatu tytułem poręczenia niespłaconego kredytu. W roku 2017 udzielono 6 poręczeń na kwotę 643 000 zł uzyskując przychody w kwocie 643 zł, rok wcześniej 2 poręczeń uzyskując 219,20 zł. Poręczenia na koniec 2017 roku wynosiły 715 400 zł. Warto wspomnieć, że od początku działalności w 2001 roku spółka udzieliła 212 poręczeń na kwotę 12 712 200 zł, co umożliwiło zaciągnięcie kredytów na 27 726 100 zł.

Od 1 maja 2015 r. obniżono prowizję do symbolicznego oprocentowania, które wynosi 0,1% niezależnie od okresu poręczenia. Obecnie Fundusz może udzielać poręczeń do kwoty 185 000 zł, ale nie więcej niż 80% przyznanego kredytu. Również w roku 2015 poszerzono zakres usług o poręczenia wadialne w przetargach udzielane do kwoty 100 000 zł. Jedyny koszt to 1% poręczanej wartości.

FPK posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 44 703,99 zł, lokaty bankowe w kwocie 3,6 mln złotych oraz 462 880,90 zł innych aktywów pieniężnych (depozyt poręczeniowy). Kapitał podstawowy spółki wynosi 300 000 zł, z kolei kapitał poręczeniowy 3 812 374,21 zł.

Udziałowcami FPK są obecnie:
Powiat Złotoryjski – 10 udziałów po 10 000 zł (33,33%)
Miasto Złotoryja – 10 udziałów po 10 000 zł (33,33%)
PBS Złotoryja – 5 udziałów po 10 000 zł (16,67%)
Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego – 2 udziały po 10 000 zł (6,67%)
Gmina Złotoryja – 1 udział po 10 000 zł (3,33%)
Gmina Zagrodno – 1 udział po 10 000 zł (3,33%)
Gmina Świerzawa – 1 udział po 10 000 zł (3,33%)

Co ciekawe Powiat Złotoryjski nie może być udziałowcem Funduszu Poręczeń Kredytowych. Powiaty nie mogą prowadzić działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. Właśnie w przypadku wspomnianego na wstępie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w 2005 i 2006 roku sądy administracyjnie prawomocnie orzekły, że uchwała o powołaniu i przystąpieniu do tego typu spółki stwierdził niezgodność z prawem podjętej uchwaly. Warto zaznaczyć, że obecnie powiat dzierżoniowski udziałowcem spółki nie jest. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł:

„Działalność spółki, obejmująca udzielanie poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego nie wykazuje koniecznych elementów dla uznania takiej działalności jako realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej. Tego rodzaju działalności nie można bowiem uznać za formę realizacji zadań mających na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty” (Wyrok NSA z dnia 16 maja 2006, II OSK 288/06).

Następnie w tej samej sprawie zapadł prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu:

„Zważyć należy, iż analiza celów i zakresu działania Spółki określonych w jej Statucie prowadzi do wniosków, że powiat nie ma uprawnień do przystąpienia do tego rodzaju spółki. Stanowią o tym również przepisy art. 1, art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.). Przystąpienie Powiatu do ww. spółki nie znajduje podstawy prawnej także w przepisie art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym. Nie można bowiem uznać jej za formę realizacji zadań mającej na celu bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Tego rodzaju działalność nie mieści się również w zakresie zadań określonych w art. 4 pkt 17 ustawy, bowiem realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu została powierzona powiatowym urzędom pracy w ramach powiatowej administracji zespolonej (por. rozstrz. n. wojew. z dnia 2002.08.30, OwSS 2003/1/19 ). Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż ustawodawca na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej powierzył działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie aktywizacji gospodarczej i rynku pracy poza sferą użyteczności publicznej wyłącznie gminom. W konkluzji stwierdzić zatem należy, że – podejmując powyższą uchwałę – Rada Powiatu działała, nie mając ku temu podstawy prawnej, co powoduje sprzeczność uchwały z obowiązującym porządkiem prawnym” (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2006 r., III SA/Wr 379/06)

Na powyższe orzecznictwo w swoim podręczniku do prawa gospodarczego powołują się Hanna Gronkiewicz-Waltz i Marek Wierzbowski.

Czy powiat złotoryjski pozbędzie się swoich udziałów w FPK?

(Fot. nbp.pl)

Załączniki:

Komentarze

komentarze