Ratusz ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadań publicznych w 2018. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania muszą dotyczyć  dzieci i młodzieży mieszkających w Złotoryi. – Beneficjentami zadań publicznych mogą być wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. Oferta, w tym kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego powinna dotyczyć tylko uczestników z Gminy Miejskiej Złotoryja. – czytamy w ogłoszeniu.

Konkurs obejmuje zadania w zakresie:

 • sport dzieci i młodzieży, rekreacja – 220 tys. zł;
  okres realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
  termin składania ofert upływa: 14 lutego 2018 roku
 • sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 10 tys. zł;
  okres realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 30 lutego 2018 r.
  termin składania ofert upływa: 5 stycznia 2018 roku
 • profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej – 15 tys. zł;
  okres realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r.
  termin składania ofert upływa: 14 lutego 2018 roku
 • letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 60 tys. zł;
  okres realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 28 września 2018 r.
  termin składania ofert upływa: 12 kwietnia 2018 roku
 • letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 40 tys. zł;
  okres realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 28 września 2018 r.
  termin składania ofert upływa: 12 kwietnia 2018 roku
 • kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 15 tys. zł;
  okres realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
  termin składania ofert upływa: 14 lutego 2018 roku

Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:
– zakupów gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali,
– pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć przed datą podpisania
umowy,
– działalność gospodarczą, polityczną, religijną,
– opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,
– opłacanie kar, grzywny, mandaty,
– wynagrodzenie członków zarządu stowarzyszenia za pracę w zarządzie,
– koszty procesów sądowych,
– odpisy amortyzacyjne.

Kryteria oceny projektów można znaleźć w rozdziale IX. ogłoszenia.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Komentarze

komentarze