Komentarz skarbnika powiatu do artykułu

Za pośrednictwem pana Jacka Grabowskiego (odpowiedzialnego za kontakty z mediami) publikujemy komentarz pana Aleksandra Ciempki, skarbnika powiatu, do naszego artykułu. Znajdują się w nim wyjaśnienia obecnego stanu rzeczy.

Wypowiedź jest publikowana w całości i przy zachowaniu pisowni oryginalnej:

„W nawiązaniu do artykułu „ RIO wstrzymuje rolowanie zadłużenia powiatu” autorstwa redaktora Kacpra Pawłowskiego (http://zlotoryja1211.pl/2017/09/29/rio-wstrzymuje-rolowanie-zadluzenia-powiatu/#more-2176), wyjaśniam :
na zadłużenie Powiatu w kwocie 25.476.474,17 zł składają się następujące elementy :
– obligacje długoterminowe 23.550.000 zł,
– kredyt długoterminowy zaciągnięty w PBS Złotoryja w kwocie 450.500 zł,
– linia kredytowa w kwocie 1.475.974,17 zł na finansowanie przejściowego deficytu
budżetowego, planowana do zamknięcia do końca bieżącego roku.

Naruszenie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, zmienionego uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego, związane jest ze wzrostem rozchodów (planuje się spłacić do końca roku wymieniony wyżej kredyt długoterminowy z PBS). Po dokonaniu spłaty powiat zamierza
w roku 2018 zrestrukturyzować zadłużenie długoterminowe , tj. obligacje. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu może uchwalić nowy wskaźnik obsługi zadłużenia uwzględniający działania podejmowane przez powiat. Po dokonaniu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z chwilą restrukturyzacji zadłużenia powiat nadal nie będzie spełniał kryteriów indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2018 – 2020. Zmiana w WPF nastąpi dopiero po pozytywnej uchwale Kolegium RIO w sprawie ustalenia nowego indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.
Stwierdzenie nieważności WPF wynika tylko z faktu przekroczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.
Odnośnie wskazania mojej osoby nadmieniam, że w konkursie na etatowego członka Kolegium RIO we Wrocławiu może wystartować każdy, kto spełnia wymagane kryteria.

Aleksander Ciempka
skarbnik powiatu złotoryjskiego”

Zobacz komentowany artykuł:

RIO wstrzymuje rolowanie zadłużenia powiatu!

Komentarze

komentarze