Obywatelska sesja w następny czwartek

Druga część XXX Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi zapowiada się niezwykle interesująco. Radni będą głosować nad czterema projektami uchwał, które w dość istotny sposób mają wpłynąć na partycypację społeczną.

Na biurko przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotoryi trafiły dwa projekty uchwał w sprawie przewodzenia konsultacji społecznych Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Obydwa złożone przez grupy mieszkańców. Pierwszy raz korzysta się więc z mechanizmu prawnego jaki na wniosek Burmistrza wprowadziła w lutym 2015 r. Rada Miejska Złotoryja, czyli Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Poza Złotoryją w naszym powiecie taką możliwość posiadają tylko mieszkańcy Świerzawy. Nie ma jej np. w Jaworze gdzie jest to dopiero jeden z postulatów do wprowadzenia zmian w tamtejszym statucie.

Budżety Obywatelskie to nic innego jak niewiążące konsultacje społeczne w sprawie małej części budżetu miejskiego (w naszym przypadku mniej niż 0,25%). Rada będzie musiała przyjąć tylko jeden z nich lub… znaleźć konsensus między dwoma uchwałami. W przeszłości takie dylematy kończyły się często przeciągnięciem sprawy na kolejną sesję. Tu jednak czasu jest co raz mniej.

Burmistrz złożył projekt uchwały, który usuwa § 3 ust. 1 uchwały nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. Radni kadencji 2002-2006 dość istotnie wykroczyli poza delegację ustawową określając, że w konsultacjach społecznych mogą brać jedynie mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. Przepis ustawy pozwala jedynie określić zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji a nie modyfikować krąg podmiotów uprawnionych (ustawa jasno wskazuje, że uprawnieni są mieszkańcy). W sposób niezgodny z normą ustawową wykluczono: osoby poniżej 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, osoby pozbawione praw publicznych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego. Ta uchwała wpływa na to kto może brać udział w budżecie obywatelskim.

Władze miasta wniosły również na sesję projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Rada Miejska w Złotoryi miała obowiązek podjąć taką uchwałę już od 12 marca 2010 r. (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Od tego czasu organ stanowiący naszej gminy pozostaje w bezczynności prawotwórczej. Podobne uchybienia występują w: gminie Złotoryja, gminie Pielgrzymka, gminie Zagrodno, gminie Świerzawa, mieście Wojcieszów oraz w powiecie złotoryjskim. O inicjatywie lokalnej przeczytasz tu oraz tu.

Wszystkie wymienione uchwały będą opiniowane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które zaplanowane jest na 27 września na godzinę 14:15 (przewodniczący: Adam Bartnicki). Na stronie miejskiej odbędzie transmisja z posiedzenia. Opinie do projektów uchwał nie wiążą Rady i w przypadku uzyskania opinii negatywnej i tak będzie musiało się odbyć głosowanie nad projektem.

Zobacz również:

Nie można ograniczyć kręgu mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

 

Komentarze

komentarze