Konsultacje planów zagospodarowania Wyszyńskiego oraz okolic Asnyka, Górniczej, Pagórkowej

Do wglądu zostały wyłożone projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej a także dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.

Projekty opracowano w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów.

Projekty będą wyłożone od 5 do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Plany można także przeglądać w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 30 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

  • o godz. 12:00 – dyskusja dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej,
  • o godz. 12:30 – dyskusja dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma należy kierować do Burmistrza Miasta Złotoryja na adres Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. Składa się je w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Złotoryja w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r., ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: wag@zlotoryja.pl.

W projekcie nowego planu okolic ulicy Wyszyńskiego nowością jest m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w miejscu zabudowy usługowej (okolice piekarni) i dopuszczenie zabudowy usługowej w miejscu zabudowy zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Aktualny fragment planu dla okolic Wyszyńskiego

Po zmianach plan dla okolic Wyszyńskiego

Aktualny plan za okolic Pagórkowej, Asnyka, Górniczej 

Po zmianach

Komentarze

komentarze