Budowa hali modułowej z dofinansowaniem UE!

Jak poinformował fanpage Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora, Gmina Miejska Złotoryja otrzymała dofinansowanie na budowę hali modułowej na gruntach miejskich obok podstrefy Złotoryja

Magistrat z prawie 5 mln zł dofinansowaniem

Na początku roku magistrat złożył projekt pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej”. Miasto szacuje całkowitą wartość projektu na ok. 6,5 mln złotych. Ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Aglomeracji Jeleniogórskiej, otrzymano 4 817 400,00 zł dofinansowania. Projekt został wybrany w naborze Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości.

Hala modułowa będzie dzierżawiona dla małych i średnich przedsiębiorców

– Projekt budowy hali modułowej ma na celu wparcie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udostępnienie kompleksowej infrastruktury w postaci hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i konferencyjnym. – informuje fanpage.

Licząca ponad 2 tys. m2 powierzchni hala ma powstać w sąsiedztwie podstrefy Złotoryja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie wyposażona w część biurową-socjalną. Właścicielem hali pozostanie miasto, które wydzierżawiałoby pomieszczenia zainteresowanym przedsiębiorcom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Od blisko 3 lat zajmujemy się obsługą inwestorów: małych, średnich i dużych. Z naszych doświadczeń wynika, że część z nich nie jest zainteresowana budową zakładu od podstaw, lecz chciałaby uruchomić produkcję w gotowym obiekcie. Dlatego chcemy im zaoferować miejsce gotowe do rozpoczęcia produkcji – w formie hali modułowej, która umożliwi pracę nawet 3 firm produkcyjnych z sektora MŚP jednocześnie – mówiła dla „Gazety Złotoryjskiej” Katarzyna Iwińska, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. Więcej o projekcie można przeczytać na portalu Gazety Złotoryjskiej.

Kim są mali i średni przedsiębiorcy?

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (art. 7 ustawy), która zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, małych i średnich przedsiębiorców definiuje się poprzez spełnianie przez nich w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie następujących warunków:

mały przedsiębiorca:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro oraz
  • nie jest mikroprzedsiębiorcą (odpowiednio zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz obrót nie przekracza 2 mln euro)

średni przedsiębiorca:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro oraz
  • nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą

(Fot. fanpage Gospodarcza Złotoryja)

Komentarze

komentarze