Uchwała krajobrazowa, czyli jak można wpływać na lokalny krajobraz

Rada Miejska ma możliwość wpływania na ilość oraz jakość wizerunkową wszelkich reklam (w tym billboardów) a także np. ogrodzeń. Tym mechanizmem jest tzw. uchwała krajobrazowa.

Rok temu do przyjmowania tego typu uchwał zachęcał rząd a w naszym regionie wojewoda. – Za podjęcie takich działań będą przyznawane dodatkowe punkty na dotacje prac konserwatorskich i konserwatorsko – budowlanych przy zabytkach w konkursach MKiDN oraz specjalne odznaki „Miasto z klasą” przyznawane przez Generalnego Konserwatora Zabytków. – informowała strona Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała taka jednak nie powstała w żadnej z gmin ani miast naszego powiatu.

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, poz. 1566) rada miejska (gminy) może ustalić zasady i warunki sytuowania:

 • obiektów małej architektury,
 • tablic reklamowych,
 • urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Organ stanowiący może ponadto zakazać sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Zakaz nie dotyczy szyldów w przypadku, których można wyłącznie określić zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

Uchwała może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów – może zawierać załącznik graficzny wraz z opisem, jednoznacznie określającym ich granice.

Uchwała musi określić warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Ponadto może wskazywać:

 • rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale;
 • obszary oraz rodzaje ogrodzeń dla których następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu jej wejścia w życie do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.

Przepisów dotyczących reklam nie stosuje się do upowszechniania informacji wyłącznie:

 • trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia;
 • o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Przed podjęciem tego typu uchwały, rada gminy musi podjąć uchwałę o przygotowaniu przez wójta/burmistrza projektu uchwały. Organ wykonawczy gminy niezwłocznie:

 • podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez radę gminy uchwały o przygotowaniu przez wójta/burmistrza projektu uchwały
 • sporządza projekt uchwały krajobrazowej
 • zasięga opinii o projekcie uchwały krajobrazowej:
  • właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej
  • regionalnego dyrektora ochrony środowiska
  • marszałka województwa
 • uzgadnia projekt uchwały:
  • z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej;
 • zasięga opinii  o projekcie uchwały
 • ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego projektu.

Burmistrz/Wójt niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi przez te podmioty i sporządza listę nieuwzględnionych uwag. Jeżeli podmioty te nie zajmą stanowiska czy nie zgłoszą uwag w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały krajobrazowej uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały lub wymóg zasięgnięcia opinii za spełniony.

Rada gminy uchwalając uchwałę krajobrazową rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez organ wykonawczy gminy.

Podmioty, które umieszczą tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały podlegają karze pieniężnej wymierzanej przez burmistrza/wójta w drodze decyzji. Taka kara jest dochodem gminy. Art. 37d ustawy ustala szczegółowe dyrektywy wymierzania kar pieniężnych.

W przypadku niemożności ustalenia podmiotu karę wymierza się właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe.

Przykłady tego typu uchwał można znaleźć np.:

Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. W zakresie dotyczącym ogrodzeń uchwała nie ma zastosowania do ogrodzeń autostrad i dróg ekspresowych oraz ogrodzeń linii kolejowych.

Komentarze

komentarze