W II kwartale wzrosło zadłużenie powiatu

W II kwartale tego roku wzrosło zadłużenie powiatu złotoryjskiego.

Na koniec marca kwota zobowiązań względem banków i emitentów obligacji wyniosła 24 100 500 zł. Półrocze powiat zakończył z długiem w wysokości 25 476 474,17 zł na skutek zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 475 974,17 zł. Na podstawie umowy kredytowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. doszło do uruchomienia linii kredytowej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi. Powiatowi radni, w grudniu ubiegłego roku, wyrazili zgodę na zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu hipotecznego do kwoty 1,5 mln zł przeznaczonego na spłatę występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetowego.

Zobowiązanie jest zabezpieczone hipoteką umowną (do kwoty 1 539 154,00 zł) na nieruchomości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (LE1Z/00041210/1) oraz cesją z polisy ubezpieczeniowej. Jest to dawny budynek Straży Pożarnej oraz osobne budynki niemieszkalne. Wszystko posadowione jest na dwóch działkach (86, 85/2, obręb 4) o łącznej powierzchni 0,3414ha.

Nie jest to jedyna hipoteka ustanowiona w tym roku. Przypomnijmy, że w lutym 2017 r. doszło także do obciążenia hipotekami ponad 3-hektarowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz prawie hektarowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szpitala. Tamte zabezpieczenia ustanowiono na poczet uruchomienia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi linii kredytowej w wysokości do 15 000 000 zł. Nie wlicza to się jednak w zadłużenie powiatu. Jest to obecnie zadłużenie Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, który przejął zobowiązania, prawa i obowiązki nieistniejącego już ZOZ w Złotoryi.

W drugim kwartale spłacono 100 000 zł rat kapitałowych. Ogółem wydatki na obsługę długu, spłaty i wykup obligacji sięgnęły w pierwszym półroczu kwoty 891 272,87 zł, z czego na same odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje 421 272,87 zł a 470 tys. zł na spłatę rat kapitałowych.

Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza względem dochodów zeszłorocznych wyniosło 58,88%.

 

Komentarze

komentarze