Tadeusz Kinach nie zostanie radnym

Do końca kadencji Rady Powiatu Złotoryjskiego pozostało niecałe 6 miesięcy (kadencja kończy się 17 listopada br.). W związku z tym Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze nie obsadzi mandatu po zmarłym 19 maja br. Kazimierzu Niklewiczu. Rada do końca kadencji będzie pracować w niepełnym 16-osobowym składzie.

 – Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego Kazimierza Józefa Niklewicza z listy nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, w związku ze śmiercią radnego. Zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów stosuje się odpowiednio art. 233. Przepisy art. 383 § 2a zdanie drugie oraz art. 386 § 1 i 5 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 386 § 5 Kodeksu wyborczego wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Z zawartego w art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego odesłania do odpowiedniego stosowania art. 386 § 5 wynika, że obsadzenie opróżnionego mandatu Rady Powiatu Złotoryjskiego jest ograniczone terminem ustalonym w tym przepisie. Oznacza to, że Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I mógł wydać postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego rady powiatu nie później niż do dnia 16 maja 2018 r. Mając na uwadze powyższe opróżniony mandat radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego pozostanie nieobsadzony do końca kadencji. – wyjaśnia nam Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

Komentarze

komentarze