Radny powiatowy jest kierownikiem punktu sprzedaży w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

W oświadczeniu majątkowym jednego z radnych powiatu złotoryjskiego czytamy, że jest pracownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie. O szczegóły jego zatrudnienia postanowiliśmy zapytać dyrektora ZAZ.

Od pana Macieja Pietruszki dowiedzieliśmy się, że radny Kazimierz Niklewicz:

  • został zatrudniony 2 września 2016 r.
  • pracuje na stanowisku pomocniczych obsługi – Kierownik punktu sprzedaży (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.03.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)
  • podstawą prawną jego wyboru były „procedury obowiązujące w zakładzie”
  • czynniki w oparciu, o które zdecydowano się go zatrudnić były: „chęć podjęcia pracy oraz kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ZAZ”.

Takie zatrudnienie nie jest niezgodne z ustawą o samorządzie powiatowym. Radny nie pełni funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy (art. 23 ust. 2 u.s.p.).

Informację publikujemy ze względu na dwie kwestie, o których ma prawo wiedzieć świadome społeczeństwo obywatelskie:

  • czy konkretne głosowanie, w którym radny bierze udział, może dotyczyć jego interesu prawnego. Przed taką sytuacją chroni art. 21 ust. 7 u.s.p. i może to być nawet przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały. Warto przytoczyć fragment uzasadnienia Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 612/12 dotyczący jednej z sytuacji, w której uznano interes prawny radnej w głosowaniu:

„W omawianej sprawie, w ocenie Sądu, głosowanie w przedmiocie likwidacji szkoły, której pracownikiem była radna, dotyczyło jej interesu prawnego albowiem od wyniku tego głosowania zależało czy radna nadal może liczyć na zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy. Tak więc należy ustalić czy naruszenie tego zakazu wynikającego z przepisu prawa skutkować powinno stwierdzeniem nieważności uchwały podjętej z jego pogwałceniem.”

Należy jednak dodać, że nieważność uchwały stwierdza się wówczas gdy głosowanie radnego miałoby wpływ na to, że uchwała przeszła (patrz Wyrok NSA z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt II OSK 900/13). W przypadku na przykład podjęcia uchwały jednomyślnie uchwała jest ważna.

  • czy sytuacja nie podważa zaufania wyborców do wykonywania mandatu zgodnie ze złożonym przez radnego ślubowaniem. W myśl art. 25a u.s.p. „Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 ust. 1”.

Treść złożonego ślubowania brzmi następująco:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powszechną praktyką w polskich samorządach jest, że radnymi zostają osoby zatrudnione w jednostkach podległych władzy wykonawczej JST, w którym pełnią swój mandat. Najczęściej sytuacja dotyczy nauczycieli, pracowników opieki społecznej, pielęgniarek, lekarzy czy pracowników spółek komunalnych. Z reguły w momencie wyboru wiadomo, że ktoś pracuje na takim stanowisku.

W przypadku Rady Miejskiej Złotoryi również ma miejsce taka sytuacja. Jednak radny Leszek Antonowicz był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi jeszcze przed objęciem mandatu i fakt ten jest powszechnie znany.

Według naszych informacji jest to jedyny przypadek zatrudnienia radnego w zakładzie budżetowym Powiatu Złotoryjskiego.

65-letni Kazimierz Niklewicz jest doświadczonym samorządowcem. Mandat radnego powiatu pełni nieprzerwanie od 29 listopada 2010 r. Wcześniej radnym był od 6 listopada 1998 do 27 czerwca 2003 r. Od 30 marca 2007 r. do 25 października 2013 r. był etatowym członkiem zarządu Powiatu Złotoryjskiego.

Komentarze

komentarze