Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

Powiat Złotoryjski ogłosił otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 – konkurs dla ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt miałby być realizowany w ramach poddziałania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” (RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18).

W jego ramach planowane jest wsparcie grupy ok. 100 uczniów w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw adekwatnych do potrzeby rynku pracy, a także wsparcie grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi. Projekt zakłada także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej oraz doposażenie pracowni szkolnych.

Po stronie partnera przewidywane miałyby być następujące zadania:

  • Realizacja zadania zarządzania, promocji, monitoringu i ewaluacji, doradztwa zawodowego, wsparcia psychoedukacyjnego, wsparcia szkoleniowego kadry nauczycielskiej zgodnego z wytycznymi i adekwatnego do potrzeb;
  • Wspólne przygotowanie wniosku projektowego i wniesienie niezbędnego Know-How, wynikającego z realizacji podobnych działań wpływających na osiągnięcie podobnych rezultatów wskazanych we wskaźnikach dla  konkursu RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 . Wskazane jest, aby projekt posiadał komponent innowacyjności.

Kryteria wyboru partnera, sposób przygotowania oraz złożenia oferty można znaleźć w ogłoszeniu. Oferty należy składać do 18 czerwca 2018 r.

Komentarze

komentarze