Do 18 lutego Rada Powiatu ma termin na uchwalenie Programu Postępowania Naprawczego

Coraz mniej czasu Rada Powiatu Złotoryjskiego ma na uchwalenie Programu Postępowania Naprawczego. Wszystko wskazuje na to, że budżet powiatu złotoryjskiego ustali w tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

To będzie już drugi rok z rzędu, w którym budżet powiatu będzie się opierał na uchwale organu nadzoru a nie uchwale Rady Powiatu Złotoryjskiego. Wiadomo, że Rada Powiatu Złotoryjskiego nie podejmie uchwały budżetowej w ustawowym terminie (do 31 stycznia). Zgodnie z art. 240 ustawy o finansach publicznych, do końca lutego 2017 r. budżet zastępczy uchwali Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia ustalenia przez RIO budżetu podstawą gospodarki finansowej powiatu jest projekt uchwały budżetowej na rok 2017.

Powiat Złotoryjski został wezwany uchwałą Kolegium RIO z 14 grudnia 2016 r. do opracowania Programu Postępowania Naprawczego. – Termin opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia do regionalnej izby obrachunkowej (45-dniowy) biegnie od dnia doręczenia jednostce samorządu terytorialnego uchwały, którą kolegium izby do tego wzywa. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 87/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wezwania Powiatu Złotoryjskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego została doręczona w dniu 4 stycznia 2017 r., zatem termin upłynie 18 lutego 2017 roku. – odpowiedziała nam pani Lucyna Hanus, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Projekt uchwały o przystąpieniu do realizacji Programu Postępowania Naprawczego oraz informacja o zwołaniu sesji muszą trafić do radnych na co najmniej 7 dni przed dniem poddania go pod głosowanie. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w podobnym terminie publikuje projekty uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej. Wtedy dowiemy się jakie cięcia spotkają powiat.

Przyjęcie programu naprawczego otwiera możliwość do ubiegania się o rządową pożyczkę, której oprocentowanie wynosi 3,0%. – W odpowiedzi na zapytania dot. możliwości uzyskania wsparcia rządowego dla zadłużonego powiatu wskazać należy, że w momencie likwidacji SPZOZ w Złotoryi, zobowiązania i należności, zgodnie z art. 61 ustawy o działalności leczniczej, przejmuje powiat. W tej sytuacji należy domniemywać, że pogorszy to sytuację finansową jednostki – powiatu, a co za tym idzie nastąpi brak skuteczności w wykonywaniu ustawowych zadań lub zagrożenie ich wykonywania. Biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w ustawie o finansach publicznych jednostce samorządu terytorialnego, w trybie art. 242, może być udzielona pożyczka z budżetu państwa. Podstawową przesłanką udzielenia pożyczki jest przystąpienie powiatu do realizacji programu naprawczego. – odpowiedziała nam niedawno Patrycja Czerwińska z Biura Wojewody Dolnośląskiego. Podobną pożyczkę, w wysokości aż 100 milionów złotych, nie tak dawno otrzymała nadmorska gmina Rewal.

Warto przypomnieć, że radni powiatowi w styczniu 2016 przyjęli Program Postępowania Naprawczego na lata 2016-2018. Jednym z głównych jego założeń były dochody w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie za świadczenie usług telekomunikacyjnych:

„Należy stwierdzić, iż po zakończeniu okresu utrzymania projektu, podczas którego na mieniu Powiatu współfinansowanym przez Unię Europejską nie można zarabiać komercyjnie oraz po osiągnięciu zakładanej ilości sprzedawanych usług przez Powiat, dochód ze świadczonych usług telekomunikacyjnych może kształtować się na poziomie od 50 000,00 do 90 000,00 PLN netto miesięcznie. Można założyć, że w skali roku Powiat osiągnie dodatkowy dochód w kwocie od 600.000 do 1.000.000 zł, który to nie jest uwzględniony w przygotowanym WPF.” (Program Postępowania Naprawczego na lata 2016-2018)

Wątpliwe aby tego typu założenia umożliwiły uzyskanie rządowego wsparcia. Powiat będzie musiał wykazać bardziej realne źródła, z których będzie w stanie ustabilizować swoją gospodarkę finansową. Co znajdzie się w nowym programie? Dowiemy się niebawem.

Zadłużenie powiatu na koniec III kwartału 2016 roku wyniosło 24 670 500 zł, z czego 23 550 000 zł przypada na wyemitowane obligacje.

Komentarze

komentarze