Radni zwiększą diety członkom zarządu powiatu?

Do radnych powiatowych trafił projekt uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Powiatu Złotoryjskiego.

Projekt względem obowiązującej uchwały zakłada trzy zmiany:

  • podwyższenie diety dla nieetatowych członków zarządu o 25% – z 72% do 90% podstawy

Z uwagi na częstotliwość posiedzeń Zarządu Powiatu a tym samym ponoszeniem przez radnego, nieetatowego członka Zarządu, większych wydatków z tym związanych, uważa się za zasadne zróżnicowanie wysokości diety nieetatowych członków Zarządu. Obecnie wysokość ich diety jest na poziomie Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji, tj. 72% – uzasadniają projektowaną zmianę projektodawcy.

  • wskazanie okoliczności usprawiedliwiającej nieobecność radnego jako pobyt radnego w szpitalu

Dieta jest rekompensatą za utracone korzyści z powodu np. niewykonywania pracy zarobkowej podczas uczestniczenia w obradach organów powiatu oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu. – tłumaczą projektodawcy na wstępie uzasadnienia instytucję wypłacania radnym diet.

  • dieta radnego ma nie ulec zmniejszeniu w przypadku przyjęcia usprawiedliwienia przez przewodniczącego (komisji lub rady).

Maksymalna kwota diety możliwa do wypłaty radnym powiatu wielkości powiatu złotoryjskiego (do 60 tys. mieszkańców) to 1 878,89 zł. Oznacza to, że:

  • przewodniczący Rady (90%) otrzymuje 1691,00 zł miesięcznie,
  • nieetatowi członkowie zarządu (72%) otrzymują  1352,80 zł, a mieliby otrzymywać po zmianach 1691,00 zł miesięcznie,
  • przewodniczący Komisji oraz wiceprzewodniczący Rady (72%) otrzymują  1352,80 zł,
  • pozostali radni (63%) otrzymują 1183,70 zł miesięcznie.

Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji dietę zmniejsza się o 20% (jednej komisji wskazanej przez radnego), za nieobecność na sesji o 30%. Za miesiące, w których nie odbywają się sesje i komisje diety wypłacane są w całości.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym etatowi członkowie zarządu (obecnie starosta i wicestarosta) nie otrzymują diet. Wypłacane jest im wyłącznie wynagrodzenie za pracę w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Nie posiadamy informacji kiedy uchwała miałaby zostać podjęta. Nie ma jej w porządku obrad najbliższej sesji. Rada Powiatu mogłaby ją włączyć do porządku obrad Sesji, która odbędzie się 22 lutego o godzinie 13:00, lub głosować dopiero na sesji w marcu. Być może po prostu radni dostali projekt uchwały aby ten temat przedyskutować a głosowanie miałoby się odbyć dopiero w marcu.

Zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością ustawowego składu Rady, czyli niezależnie od liczby radnych biorących udział w Sesji 9 radnych musi zagłosować „za” aby wniosek przeszedł.

 

 

Komentarze

komentarze