Od 1 czerwca nie trzeba wzywać organu do usunięcia naruszenia prawa skarżąc uchwałę lub zarządzenie

1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o , która w istotny sposób poprawia pozycję każdego pozostającego w sporze z organami władzy publicznej mogącymi stanowić akty prawa miejscowego co do treści zarówno aktów prawa miejscowego jak i aktów kierownictwa wewnętrznego (to ostatnie nie dotyczy wojewodów), przyśpieszając drogę sądowo-administracyjną.

Do tej pory osoba, która chciała zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie naruszające jej interes prawny lub uprawnienie (w sprawie z zakresu administracji publicznej) musiała wcześniej wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ po wniesieniu wezwania podjął czynności i niezgodność z prawem wyeliminował, zamknięta była droga do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W nowelizacji podobne uregulowania zawarto także w stosunku działalności wojewodów. Również nie trzeba wzywać organu lub organu upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do usunięcia naruszenia. Z tym, że zakres dotyczy tylko aktów prawa miejscowego (bez aktów kierownictwa wewnętrznego jak w przypadku gmin).

Wymienione zmiany wprowadza ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935).

Dawne brzmienie art. 101 ust. 1 u.s.g., art. 87 u.s.p. oraz art. 90 ust. 1 u.s.w.:

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Obecne brzmienie:

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Dawne brzmienie art. 63 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie:

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Obecne brzmienie:

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

 

Komentarze

komentarze