Na gwiazdkę radni wydłużyli bonifikaty na wykup mieszkań do końca 2018 roku

Tuż przed świętami Rada Miejska przyjęła nowelizację uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Złotoryja. Uchwała zakłada wydłużenie możliwości wykupu lokali mieszkalnych z udzieleniem bonifikaty. Tym samym aktem prawa miejscowego wyłączono niektóre nieruchomości ze sprzedaży.

Czym jest bonifikata?

Bonifikata zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego to „zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi”. Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z dyrektywą ustawową (z art. 67 ust. 3 u.g.n.), na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

Czy Rada bonifikatą może objąć tylko lokale mieszalne?

Art. 68 ust. 1 zawiera także inne sytuacje, które można objąć bonifikatą. Bonifikaty można udzielić m.in.:

 • stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe,
 • kościołom i związkom wyznaniowym na cele sakralne,
 • organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
 • osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,
 • na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych.

Jak było z wykupem mieszkań?

Dotychczas wykup lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym, mógł następować z bonifikatą w wysokości 90%. Taką możliwość najemcy mieli do 31 grudnia 2017 r. Do tego czasu musieli złożyć wniosek o wykup, finalizacja mogła się odbyć później.

Od 1 stycznia 2018 r. sprzedaż lokali miała się odbywać za 100% ceny nieruchomości a nie za 10%.

90% bonifikaty obowiązują od początku 2016 roku. Warto wspomnieć, że w 2016 roku istniała możliwość uzyskania bonifikaty 95% jeżeli wykupywany lokal był ostatnim lokalem gminnym w budynku.

Jak będzie z wykupem mieszkań?

Rada Miejska, na wniosek burmistrza, wydłużyła termin wykupu lokali z 90% bonifikatą do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. sprzedaż lokali będzie się odbywać za 100% ceny nieruchomości a nie za 10%.

Czy bonifikata podlega zwrotowi?

Sytuacje, w których bonifikata podlega zwrotowi zawiera art. 68 u.g.n..

Jeżeli nabywca nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny zbył ją lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu (art. 68 ust. 2). Przepisu nie stosuje (ust. 2a) się m.in. w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej a także w sytuacji zamiany takiego lokalu na:

 • inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego;
Jak również w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:
 • innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
 • nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Dotyczy to także osoby bliskiej, która tych czynności dokonała.

Należy pamiętać, że jeżeli na nabycie albo zamianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji (ust. 2d).

Rada wyłączyła niektóre nieruchomości ze sprzedaży

Rada Miejska postanowiła także wyłączyć ze sprzedaży następujące mieszkania komunalne:

 •  ul. Wł. Broniewskiego 32,
 • ul. Chojnowska 16,
 • ul. Garbarska 1 i 2,
 • ul. Klasztorna 4,
 • ul. M. Konopnickiej 7 i 19,
 • ul. Łąkowa 17, 19, 21 i 25,
 • ul. K. Miarki 8 i 10,
 • al. Miła 5,
 • ul. Rzemieślnicza 9,
 • ul. Solna 9
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 9

Oraz budynki, które już wcześniej były wyłączone:

 • al. Miła 6
 • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4,
 • ul. Sportowa 4ab,
 • ul. Szkolna 8a-c.

Wejście w życie uchwały i jej status oraz oznaczenie

Uchwała jest aktem prawa miejscowego. W dniu dzisiejszym została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 5561), co oznacza, że wejdzie w życie 11 stycznia 2018 r.

Adres publikacyjny uchwały: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 20, poz. 542, poz. 2137, z 2015 r., poz. 6216, z 2016 r., poz. 5569, z 2017 r., poz. 3139, poz. 5562

Sprawy rozpoczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie wspomnianej uchwały będą załatwiane według zasad wynikających ze wspomnianej uchwały.

 

 

Komentarze

komentarze