Gmina Złotoryja zaprasza do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Złotoryja ogłosił konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Każdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalić do 30 listopada program roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (art. 5a ust. 1 u.d.p.p.w.).  Fakultatywnie może być uchwalony (dodatkowo) plan wieloletni (art. 5a ust. 2).

Obydwa programy zawierają w szczególności (ust. 4 i 5):

 • cel główny i cele szczegółowe programu;
 • zakres przedmiotowy;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków planowanych na realizację programu;

Ponadto roczny program musi zawierać (ust. 4):

 • zasady współpracy;
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zanim programy zostaną uchwalone należy przeprowadzić konsultacje społeczne z adresatami tego aktu prawnego (art. 5a ust. 1 i 2).

Uchwała tego typu nie jest aktem prawa miejscowego a jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego. Tego typu akty prawne nie należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa na terenie organów, które je ustanowiły.

PROGRAM NA ROK 2018

Celem głównym programu jest pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Celami szczegółowymi programu są:

 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
 • pobudzenie aktywności społecznej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności;
 • integracja i wspólne działanie podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Przedmiotem współpracy Gminy Złotoryja z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

 • realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
 • zwiększenie efektywności działań na rzecz gminy i jej mieszkańców;
 • określenie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

Współpraca ma odbywać się na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności w formie:

 • zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach;
 • konsultowania z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;
 • współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;
 • udziału podmiotów w działaniach programowych samorządu;
 • użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 • promocji działalności podmiotów, w tym także na stronach internetowych gminy.

Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów programu.

W roku 2018 Gmina Złotoryja będzie współpracować z podmiotami w realizacji swoich zadań wymienionych w ustawie, obejmujących następujące dziedziny:

 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych, organizacja imprez promujących styl życia wolny od nałogów;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz podmiotów w zakresie określonym w pkt. 1-10.

Za priorytetowe, zostały określone zadania w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmujące:
  • wspomaganie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność na terenie gminy;
  • prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;
  • udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla;
  • udział w imprezach sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez gminę;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej obejmujące:
  • wspomaganie działalności zespołów ludowych działających na terenie gminy
  • udział w lokalnych i regionalnych imprezach kulturowych.

Program będzie realizowany poprzez:

 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
  dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
 • zlecanie zadań publicznych w oparciu o przeprowadzony otwarty konkurs ofert na
  wsparcie lub powierzenie ich realizacji na zasadach określonych w ustawie;
 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego
  konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie;
 • udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez
  pracowników urzędu gminy.

Ocena realizacji programu będzie dokonywana według poniższych wskaźników efektywności dotyczących:

 • liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz
  lokalnej społeczności we współpracy z Gminą Złotoryja;
 • liczby ogłoszonych w 2018 roku konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów;
 • liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych przez podmioty;
 • wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
  zadań.

Gmina będzie pomagała pozyskiwać środki z innych źródeł poprzez działania informacyjne, promocyjne oraz organizowanie szkoleń z zakresu sporządzania wniosków a także pomoc przy ich sporządzaniu.

JST zamierza przeznaczyć na realizację programu 175 tysięcy złotych.

Wszelkie uwagi i propozycje można składać pisemnie w terminie od 23 października do 6 listopada 2017 roku

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

(Fot. openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze