Trener środowiskowy i animator sportu poszukiwani

Gmina Złotoryja prowadzi prowadzi nabór na stanowisko trenera środowiskowego a Powiat Złotoryjski poszukuje animatora sportu. Osoby te będą pracowały na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012”.

Przy obydwu ofertach obowiązuje stawka 2200 zł brutto na umowę zlecenie na cały etat. Istnieje możliwość, że zostaną zatrudnione dwie osoby na pół etatu. Umowy zostaną zawarte na okres od marca do listopada. W obydwu samorządach różnią się nieco wymagania i opis stanowisk.

Trener środowiskowy Animator sportu
Kwalifikacje i wymagania Adresatami niniejszego ogłoszenia są osoby będące nauczycielami wychowania fizycznego,
instruktorzy i trenerzy posiadające stosowne uprawnienia. Mile widziane również
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą, umiejętności organizacyjne,
umiejętność zarządzania zespołem i pozytywnego reagowania w trudnych sytuacjach,
samodzielność i otwartość.
– ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
– dobry stan zdrowia,
– nie był karany za przestępstwa umyślne,
– nieposzlakowana opinia,
– zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 71 poz. 738 z późn. zm) – ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej lub posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora sportu,
– mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
Zakres wykonywanych zadań
 • Nadzorowania obiektów powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”,
 • Organizacji i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych,
 •  Organizacji i prowadzenia innych, uzgodnionych i zatwierdzonych przez urząd, form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 •  Zaangażowania wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku,
 •  Współpracy z klubami sportowymi, szkołami i organizacjami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów oraz w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
 •  Przeprowadzenia minimum dwóch akcji promocyjnych, w tym organizacji imprez i wydarzeń sportowych promujących zdrowy tryb życia,
 • Przeprowadzenia testów dla użytkowników Orlików,
 • Angażowania się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
 •  Bieżącego prowadzenia dokumentacji zajęć oraz harmonogramu planowanych godzin pracy,
 • Przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
 • Prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a także w wyznaczonych godzinach w soboty i niedziele.
 • Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na cały etat lub dwie osoby na ½ etatu.
 • „Animatorzy” są zobligowani do pracy, na portalu internetowym, a następnie do aktualizowania informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na w/w. portalu.
 • inicjowanie, organizację oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin,
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 • współpracę z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
 • promocję swojego miasta poprzez działania prowadzone na Orliku,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmą swoim zasięgiem dany Orlik,

Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Kandydaci na trenera środowiskowego w Gminie Złotoryja (praca na „Orliku” w Wilkowie-Osiedlu) składają dokumenty aplikacyjne do 15 lutego. Osoby zainteresowane stanowiskiem animatora sportu na obiektach powiatowych (boiska w Złotoryi) do 17 lutego do godziny 17:00. W przypadku stanowiska w powiecie wymiar czasu pracy wynosi: 138 godzin na pełen etat, na pół etatu 69 godzin. Pełną listę dokumentów, które należy złożyć wraz z zasadami ich składania można znaleźć w ogłoszeniach zamieszczonych na stronach powiatu i gminy.

NABÓR NA ANIMATORA SPORTU
NABÓR NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO

Komentarze

komentarze