Prokuratura skarży uchwałę Rady Powiatu, szybka reakcja zarządu i Rady

24 listopada 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Złotoryi na uchwałę Rady Powiatu Złotoryjskiego.

Uchwała została złożona za pośrednictwem Rady Powiatu Złotoryjskiego. Skarga dotyczy uchwały z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (XXIII/105/2016).

Do tej pory opłaty były ustalane w wysokości maksymalnych kwot z obwieszczenia w sprawie ogłoszenia obowiązujących w danym roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Według ostatniej linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych (skargi składane przez Rzecznika Praw Obywatelskich) ustalenie stawek opłat na maksymalne musi mieć pokrycie w kosztach ponoszonych przez powiaty. Sądy stwierdzały nieważność uchwał, które ustalały kwoty na maksymalne znane w obwieszczeniu bez żadnego podparcia w kosztach. Takie wyroki dotyczyły m.in. Łodzi czy Legnicy.

Na ogół działalność prokuratury kojarzy się z wykrywaniem i ściganiem przestępstw oraz późniejszym oskarżaniem w sprawach karnych. Mniejsza część opinii publicznej kojarzy prokuraturę ze sprawami cywilnymi, np. związanymi z zaprzeczeniem ojcostwa, czy sprawami z zakresu administracji publicznej. Prokurator ma prawo skarżyć m.in. decyzje administracyjne, akty prawa miejscowego (a także uchwały niebędące aktami prawa miejscowego). Ma również prawo opiniować projekty aktów normatywnych. Szczegółowe zadania wykonywane przez prokuraturę wymienia art. 3 ust. 1 ustawy prawo o prokuraturze.

Prokurator może złożyć skargę jeżeli według jego oceny wymagają tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

„Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.”. 

Ponadto zgodnie z art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym prawo złożenia skargi do WSA przysługuje także osobie, której interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą:

„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”.

Na wczorajszej sesji radni przyjęli nową uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Nowy akt prawa miejscowego uchyla poprzednią uchwałę. Wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od początku 2018 roku.

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez nas w artykule „Niższe opłaty za odholowanie pojazdów”.

Właściciele pojazdów, którzy kiedyś będą mieli nieprzyjemność odholowania pojazdów, mogą być wdzięczni prokuraturze, że zadbała o ich interes (i przede wszystkim o zgodność z prawem) skłaniając swoją interwencją Radę Powiatu Złotoryjskiego do przyjęcia nowych, niższych stawek.

Zobacz również:

Niższe opłaty za odholowanie pojazdów

Komentarze

komentarze