Złotoryja zaprosi kolejną rodzinę repatriancką

W zeszłym roku miasto wyremontowało jeden z miejskich pustostanów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w celu zapewnienia warunków dla rodziny polskich repatriantów. W tym roku Ratusz zamierza kontynuować politykę przyciągania do Złotoryi Polonii ze wschodu.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, która jest zaplanowana na 30 lipca 2020 r., radni będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji.

Miasto przez okres 3 lat zapewni warunki do osiedlania się na terenie Złotoryi, w tym:

  • zapewni lokal mieszkalny przy ul. Marszałka Piłsudskiego 11/2 (39,01 m2) na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony,
  • umożliwi podjęcie nauki przez małoletnie dzieci,
  • udzieli pomocy w znalezieniu pracy.

Ile gmina otrzyma dotacji ze Skarbu Państwa?

Zgodnie z ustawą o repatriacji Gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą (art. 21 ust. 1).

W przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały, w której zobowiązuje się do zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 55 m2
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że miasto może dostać maksymalnie do 219 285 zł dotacji ze Skarbu Państwa.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny. Przy udzielaniu gminie dotacji, uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego.

W projekcie zmian do budżetu zaplanowana została po stronie dochodów i wydatków kwota 160 tysięcy złotych.

Kim jest kandydat na repatrianta?

Osoba polskiego pochodzenia, wobec której konsul wydał decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji albo – w przypadku osoby, która złożyła wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji przed dniem 1 maja 2017 r. – decyzję o przyrzeczeniu
wydania takiej wizy. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana osobie, która spełnia
łącznie następujące warunki:
1) jest polskiego pochodzenia;
2) przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji (1 stycznia 2001 r.) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi i zstępnym do czwartego stopnia osoby, jeżeli zamierzają przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej z tą osobą, z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi takiego zstępnego, jeżeli zamierza z nim przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej z
zamiarem osiedlenia się na stałe.

Czytaj więcej:

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/872975,jakub-plazynski-platforma-zmarnowala-wielkie-obywatelskie-zaangazowanie.html

Komentarze

komentarze