Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

29 września Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z uwagami o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Obowiązkiem zarządu powiatu jest przedstawienie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia, informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych (art. 266 ust. 1 u.f.p.).

Zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 22 182 254,37 zł (48,84% planu wynoszącego 45 416 502 zł), w tym:

  • dochody bieżące – 22 181 979,41 zł (52,09% planu w wysokości 42 581 624,00 zł)
  • dochody majątkowe – 274,96 zł (0,01% planu w wysokości 2 834 878,00 zł).

Zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły 21 024 474,18 zł (46,67% planu w kwocie 45 046 502 zł):

  • wydatki bieżące – 20 999 132,23 zł (49,94% planu w wysokości 42 046 149 zł), w tym na obsługę długu z tytułu odsetek –  421 272,87 zł
  • wydatki majątkowe – 25 341,95 zł (0,84% planu w kwocie 3 000 353,00 zł)

Wystąpiła nadwyżka w wysokości 1 157 780,19 zł (przy planowanej rocznej w kwocie 370 000 zł). Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 1 182 847,18 zł.

– W części opisowej wskazano, że niski stopień wykonania dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych wynika z niezrealizowania w pierwszym półroczu projektów pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”, „Scalenia gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski” oraz „ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”. Nie odniesiono się do przyczyn braku realizacji wymienionych projektów oraz wykonania dochodów z pozostałych źródeł. Zgodnie z  §1 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XLVIII/210/2010 z 6 września 2010 r. (ze zm.), podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 u.f.p., określającej zakres i formę wymienionej informacji, informacja powinna zawierać część opisową dotyczącą planu i wykonania dochodów budżetu. – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Na spłatę kredytu (raty kapitałowe) poniesiono 470 000 zł (wobec planu rozchodów w kwocie 370 000 zł).

Zadłużenie wyniosło 25.476.474,17 zł:

– obligacje długoterminowe 23.550.000 zł,
– kredyt długoterminowy zaciągnięty w PBS Złotoryja w kwocie 450.500 zł,
– linia kredytowa w kwocie 1.475.974,17 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego, planowana do zamknięcia do końca bieżącego roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Powiat posiadał także niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia kredytu w kwocie 4 229 691 zł.

RIO miało uwagi do rachunku zysków i strat ZOZ. – Przedłożona informacja nie zawiera informacji o stanie zobowiązań wymagalnych, do czego obliguje art. 265 pkt u.f.p. Stosownie do wymogu art. 266 ust. 2 u.f.p. Rada Powiatu powinna określić zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego składanej przez wymienioną jednostkę. – czytamy.

Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wynika, że zadłużenie SPZOZ wynosiło 18 582 137 zł:

– kredyty i pożyczki – 18 566 627 00 zł
– zobowiązania wymagalne wymagalne w kwocie 15 510 zł.

RIO stwierdziło, że może to w przyszłości niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową powiatu.

Ocena wykonania budżetu pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. RIO w opinii tego nie ocenia.

ZOBACZ UCHWAŁĘ RIO

Komentarze

komentarze