Fiasko przetargów na remont dróg powiatowych

W ostatnim czasie Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłosił dwa przetargi dotyczące remontu dwóch dróg powiatowych. Obydwa postępowania zakończyły się niepowodzeniem. Złożone przez wykonawców oferty znacznie przekraczały zaplanowany budżet.

Tego typu problemy ma znaczna część samorządów w całej Polsce. Oferty składane przez wykonawców wykraczają nawet kilkukrotnie poza kosztorys. Za przyczyny wskazuje się to, że wykonawcy mogą przebierać w wielu ofertach a także problemy z dostępnością pracowników – presję płacową ze strony pracowników.

Problemy można zaobserwować nie tylko w naszym mieście czy w okolicznych gminach,  ale również np. w stolicy województwa. We Wrocławiu ostatnio nie powiodły się przetargi na budowę linii tramwajowych na Popowice (magistrat zaplanował ok. 177,9 mln złotych brutto, najtańsza z ofert 301,6 mln zł brutto) oraz na Nowy Dwór (brak ofert).

Powiat Złotoryjski unieważnił dziś postępowanie przetargowe na zadanie publiczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 D w m. Wilków km 11+932 – 12+777,5 i km 12+843 – 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji”. Co ciekawe wkład własny, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotoryja z 30 czerwca 2017 r., miał zostać pokryty w całości z pieniędzy gminnych a nie powiatowych. Wcześniej gmina opłaciła wykonanie dokumentacji projektowej.

Zgodnie z uchwałą Gmina Złotoryja zobowiązała się do:

  • zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków finansowych w wysokości 100% wartości kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla projektu
  • zabezpieczenia w budżecie na rok 2018 środków finansowych w wysokości 100% wartości wkładu własnego zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Powiat Złotoryjski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 1 663 822,70 zł brutto. Tyle dokładnie wyniosła oszacowana wartość projektu we wniosku o dofinansowanie. Wygląda, więc na to, że środków własnych powiat złotoryjski nie planował zaangażować – można, więc mówić o 100% dofinansowaniu środkami zewnętrznymi – pieniądze miały pochodzić z budżetu państwa i budżetu Gminy Złotoryja.

Konkretnie 1 331 058 zł miało pochodzić z rządowej dotacji (rozstrzygnięty 6 czerwca br. przez wojewodę nabór w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”) a pozostałe 332 765 zł z budżetu gminy Złotoryja.

1 sierpnia dokonano otwarcia ofert. Jedyna złożona oferta opiewała na kwotę 3 477 210,00 zł – została złożona przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z o.o. z Wrocławia z oddziałem w Złotoryi. Wobec czego skorzystano z przysługującej możliwości unieważnienia przetargu.

Nie powiódł się również przetarg na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Gminie Zagrodno. W ostatni dzień lipca  otwarto oferty dla zamówienia publicznego „Remont drogi powiatowej nr 2268 D Olszanica – Radziechów, droga dojazdowa do gruntów rolnych (etap I odcinek od 11+090 do 12+960)”. Powiat zamierzał przeznaczyć na zadanie 560 112,96 zł brutto. Zostały złożone cztery oferty znacznie przewyższające tę kwotę:

  • Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry – 975 662,75 zł
  • Firma Budowlana „Fobis” Sp. z o.o. z Lubina – 1 068 394,67 zł
  • Konsorcjum Firm: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „Com-D” sp. z o.o. z Jawora – 1 194 509,49 zł
  • Przedsiębiorstwo Transportowo – budowlane Spóka z o.o. z Wrocławia o/Złotoryja – 1 136 520,00 zł

Komentarze

komentarze