Radni dostali projekt uchwały o hipotekach na szkole i szpitalu w dniu sesji?!

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, radni powiatowi projekt uchwały „w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących mienie powiatu złotoryjskiego” otrzymali dopiero w dniu sesji!

Wśród projektów uchwał przekazanych radnym wraz z zawiadomieniem o sesji znalazły się 4 projekty uchwał mimo, iż dostarczony porządek obrad przewidywał podjęcie 5 uchwał. Piąta, która wyrażała zgodę na obciążenie hipoteką umowną łączną do kwoty 34 391 685,67 zł, została dostarczona dopiero w dniu sesji.

Normą jest, że radni otrzymują projekty uchwał najpóźniej na tydzień przed sesją. Tak się stało z czterema projektami uchwał, ale z piątym już nie. § 14 ust. 2 statutu Powiatu Złotoryjskiego stanowi: „O terminie sesji zawiadamia się, w formie pisemnej, wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
2) porządek obrad,
3) materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał.”

Sądy administracyjne wypowiadały się już w kwestii projektów uchwał, które do rąk radnych trafiały dopiero podczas sesji (wbrew podobnym zapisom w statutach co ma nasz powiat). Sytuacja, w której projekt trafia na 2-3 godziny przed rozpoczęciem sesji, zdaje się być ze względu na sposób argumentacji WSA w Krakowie (wyrok WSA w Krakowie z 6 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 783/07) analogiczna:

Radny ma prawo przygotować się do głosowania, a mniejszość -budować koalicję. Są to istotne wartości porządku prawnego, wyraźnie gwarantowane przez prawo przedmiotowe (art.20 ust.1 u.s.g. w związku z § 58 ust.5 statutu skontrastowany z art.20 ust.5 u.s.g. oraz § 20 statutu).”

Ustawa o samorządzie gminnym nie określa terminu, w którym należy przesłać radnym projekty uchwał; regulują to statuty gmin. § 58 ust. 5 statutu Miasta stwierdza, że projekty powinny być przedkładane Przewodniczącemu oraz Burmistrzowi najpóźniej na 14 dni przed sesją. Projekt uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miasta został złożony podczas sesji Rady w dniu […]. Tak samo było z projektem uchwały o wyborze Przewodniczącego. Poddanie obu tych projektów pod głosowanie jeszcze tego samego dnia stanowiło naruszenie powołanych przepisów Statutu Miasta.

„Statut należy do przepisów gminnych powszechnie obowiązujących na terenie gminy, wiążących również organy gminy. Dlatego uchwały rady gminy sprzeczne z przepisami statutu tejże gminy są nieważne jako sprzeczne z prawem ( art. 91 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; por. wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 1996 r., II SA 3174/95, ONSA 1997, z.2 poz. 64, LexPolonica nr 319006). Dlatego Sąd uwzględnił żądanie Wojewody stwierdzenia nieważności uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Miasta. „

Czy istnieje ryzyko, że wojewoda w wyniku postępowania nadzorczego podejmie rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały? Prawdopodobieństwo takie istnieje, choć nie jest raczej wysokie. Jednak na przyszłość, podejmując uchwały o tak znacznym skutku finansowym, warto byłoby nie kusić losu i dostarczać projekty uchwał najpóźniej na tydzień przed sesją.

W kontekście poprawnego działania lokalnej demokracji takie sytuacje są niedopuszczalne. W momencie kiedy podejmuje się uchwałę, której skutki mogą opiewać na kwotę porównywalną zbliżoną do 3/4 rocznych dochodów budżetowych, należy umożliwić radnym odpowiednie przygotowanie się do głosowania – ewentualną możliwość zasięgnięcia różnych opinii oraz próbę budowy koalicji w głosowaniu.

Uchwała do dnia dzisiejszego nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

(Fot. szkoły wykonana przez Kajetana Kuklę)

Komentarze

komentarze