Starostwo i Ratusz poszukują pracowników

Urząd Miejski w Złotoryi poszukuje referenta ds. społecznych w Wydziale Spraw Społecznych. Z kolei Starostwo Powiatowe zatrudni Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji. Oferty w obydwu naborach można składać do 19 stycznia 2018 r.

Referent ds. społecznych (UM)

Wymagania niezbędne: wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.), wykształcenie wyższe I lub II stopnia, doświadczenie w branży marketingowej, biegła obsługa oprogramowania Microsoft Office.

Zakres wykonywanych zadań:

 • planowanie działań promocyjnych,
 • tworzenie umów, tekstów reklamowych,
 • koordynowanie procesu realizacji umowy,
 • kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych,
 • organizacji i obsługa targów,
 • opracowywanie danych potrzebnych do przeprowadzenia akcji promocyjnych,
 • ewidencja dokumentacji związanej z promocjami,
 • współpraca z działami odpowiedzialnymi za wdrażanie promocji,
 • organizacja spotkań, obsługa imprez organizowanych przez Gminę,
 • diagnozowanie zjawisk społecznych na terenie gminy i powiatu,
 • współpraca ze stowarzyszeniami.

Więcej informacji oraz listę niezbędnych załączników można znaleźć tu.

Młodszy referent w Wydziale Komunikacji (Starostwo)

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, znajomość przepisów prawnych (ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o kierujących pojazdami i ustawy prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw), umiejętność analizowania przepisów prawa i zbiorów dokumentów, umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie ewidencji kierowców oraz ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • Wymiana praw jazdy zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o kierujących pojazdami
 • Wydawanie decyzji o skierowaniu kierujących pojazdami na badania lekarskie
 • Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz przywrócenia uprawnień – prowadzenie związanej z tym ewidencji
 • Wydawanie decyzji na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i prowadzenie stosownej ewidencji osób.
 • Wydawanie lub odmowa wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy oraz innych wtórników w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z procedurą określoną w ustawie o kierujących pojazdami.
 • Zastępstwo pozostałych pracowników wydziału w przypadku ich nieobecności w pracy w tym pracowników prowadzących sprawy związane z rejestracją pojazdów.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z doraźnych potrzeb organizacyjnych pracy wydziału.

Więcej informacji oraz listę niezbędnych załączników można znaleźć  tu.

Komentarze

komentarze