Większy wpływ Rady Miejskiej na sprzedaż alkoholu w mieście

W zeszły piątek Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z poprawkami (druk nr 1988, 2140).

Ustawa wróci teraz do sejmowej komisji, która po dyskusji nad uchwałą senacką przedstawi sprawozdanie. Następnie Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Jeżeli nie odrzuci, to przyjmie ustawę z poprawkami, po czym ustawa trafiłaby do podpisu prezydenta.

Nowelizacja wprowadzi generalny zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Nie będzie więc już możliwe picie alkoholu w miejscach innych niż ulice, place i w parki, np. na bulwarach (słynny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Marka Tatali z akcji „Legalnie nad Wisłą”).

Co jednak ciekawe do ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…) ma zostać dodany art. 14 ust. 2b, który wyposażyłby radę gminy (miejską) w kompetencje do określenia miejsca publicznego na terenie gminy gdzie funkcjonowałoby odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Mogłoby to się odbyć pod warunkiem:

  • uznania przez Radę, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
  • nie będzie zakłócało bezpieczeństwu i porządkowi
    publicznemu.

Warto mieć na uwadze, że w tym tygodniu Senat pracuje nad uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki 696). Ustawa ta wprowadza w każdej jednostce samorządu terytorialnego obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, więc umożliwia mieszkańcom przedkładanie własnych propozycji takich rozwiązań.

Rada gminy ustali maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (z art. 18 ust. 3), zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i osobno poza miejscem sprzedaży. Rada będzie miała kompetencję do określenia tych wartości odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli, dzielnic).

W uchwale rada nie tylko ustali zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ale będzie mogła ustalić dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej w godzinach 22:00-6:00.

Przed podjęciem tych uchwał Rada zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. W/w zasady i ograniczenia muszą uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmieni się trochę także procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (mylnie nazywanych „koncesjami”). Stare zezwolenia zachowają moc do czasu, do czasu na jaki zostały wydane. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryteria:

  1. jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych ( liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych),
  2. kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Obecnie przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Po zmianach będzie to dotyczyło przedsiębiorców, których działalność polega na „dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę” (zamiast „organizacji przyjęć”).

Zmiany miałyby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rady Gmin będą miały 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na znowelizowanie swoich uchwał.

Zobacz również:

Pralnia straci zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Wszczęto procedurę!

„Trzeźwy poranek” i nietrzeźwi kierujący

Prace społeczne za „picie pod chmurką” i wnoszenie własnego alkoholu do lokali gastronomicznych?

Komentarze

komentarze