Zmiana w procedurze głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018

Na najbliższej sesji radni, na wniosek burmistrza, mają zdecydować o ewentualnych zmianach w procedurze konsultacji społecznych Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r.

Oddawanie głosu będzie możliwe także w sobotę i niedzielę!

Obowiązująca uchwała przewiduje, że głos będzie można oddać tylko w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z projektem uchwały, przedłożonym przez burmistrza, będzie można „w godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy wskazane w zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotoryja”.

Należy jednak wyeliminować pewną lukę w prawie, która powstanie po przyjęciu nowelizacji. Wyjaśnimy to szczegółowo w części poświęconej zauważonym błędom legislacyjnym.

Burmistrz widzi możliwość nadużyć przy wykorzystaniu obecnej procedury

Magistrat proponuje również aby oddanie głosu odbywało się w obecności urzędnika. Podobnie jak to ma miejsce w procedurze w procedurze wyborczej gdzie oddajemy głos w obecności komisji (korzystając z kurtyny). Ma to zapobiec możliwym nadużyciom, np. zebraniem głosów przez jedną osobę np. w szkole od wielu osób. Utrudni to także proceder sprzedawania głosów.

Jest dosyć duże zainteresowanie Budżetem Obywatelskim i przy okazji zwrócono nam uwagę, że bardzo łatwo można wypaczyć jego ideę. Przeanalizowaliśmy więc zapisy w innych budżetach i rzeczywiście, wszędzie tam, gdzie dochodzi do głosowania osobistego, należy czynić to osobiście. – tłumaczy burmistrz na stronie miejskiej.

Czy oddanie głosu w obecności urzędnika utrudni wzięcie udziału w głosowaniu? – Głosowanie będzie trwać cały miesiąc, a głos będzie można oddać również w dni wolne od pracy, więc nie powinno to stanowić problemu. – tłumaczy burmistrz.

Wyniki głosowania na posiedzeniu komisji

Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych radni opiniowali projekt uchwały. Radny Waldemar Wilczyński sceptycznie podchodzi do zmiany. Zdaniem radnego, osobista obecność głosującego, może zniechęcić ludzi (szczególnie tych pracujących) do wzięcia udziału w tych konsultacjach społecznych. Burmistrz przypomina, że zmiana zakłada, że urząd będzie czynny także w wyznaczone dni wolne od pracy.

Za (6) – Adam Bartnicki, Leszek Antonowicz, Marcin Gagatek, Bogdan Łoś, Józef Banaszek, Stanisław Pazera

Wstrzymali się (4) – Agnieszka Zawiślak, Łukasz Łuniewski, Andrzej Kocyła, Irena Mundyk

Przeciw (1) – Waldemar Wilczyński

Jak to działa w sąsiednich miastach?

Choć w uchwale podjętej w Chojnowie jednostka redakcyjna jest inaczej sformułowana, to konsekwencje z niej wynikające są tożsame. Regulamin zawiera tam następujący przepis:

„Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” przy wybranym jednym projekcie.”

oraz:

„Głosowanie zostanie odnotowane na liście głosujących i potwierdzone podpisem głosującego. Lista
głosujących zawierać będzie imię i nazwisko głosującego, jego adres i własnoręczny podpis.”

W Jaworze budżet obywatelski, mimo trwającej od dłuższego czasu dyskusji, nadal nie funkcjonuje. W Świerzawie budżetu obywatelskiego nie ma. Z kolei w Legnicy podstawą prawną nie są konsultacje społeczne. Odbywają się na one na podstawie zarządzenia, którego podstawą prawną jest… inne zarządzenie określające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Legnicy. Nie funkcjonuje, więc tam akt prawa miejscowego, ale akt wewnętrznie obowiązujący, o którego kształcie decyduje Prezydent Miasta Legnicy.

Projekt uchwały a poprawna legislacja

W projekcie uchwały można zauważyć kilka uchybień legislacyjnych. W większości ich jedynym negatywnym skutkiem jest zwiększenie trudności zrozumienia tekstu prawnego przez jego adresata.

Tytuły uchwał

Tytuły uchwał powinny być formułowane zwięźle. Uchwały, do których odnosi się tytuł w kontekście ich nowelizacji powinny być przytoczone bez dat (§ 96 ust. 3 ZTP – odnoszący się również do uchwał). W uchwałach co do zasady nie powinno się stosować numerów (§ 120 ust. 1 pkt 1 ZTP – odnoszący się również do uchwał).

Tytuł uchwały określony w przedłożonym projekcie Bardziej poprawny tytuł uchwały

„UCHWAŁA NR ……………….. RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018″

„UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018″

Co ciekawe w latach 90-tych radni nie przywoływali każdej zmianie w tytule uchwały.

Dlaczego jest to istotna uwaga pokażemy na przykładzie kolejnej nowelizacji jednego z najważniejszych aktów prawa miejscowego – uchwały ważnej dla każdego najemcy (lub planującego wynająć) mieszkania z zasobów gminnych. Tytuł przedostatniej nowelizacji jest dłuższy od części merytorycznej uchwały np.:

„UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja”

W przypadku ostatniej zmiany jest nieco lepiej, ale nadal wygląda to dość kuriozalnie:

„UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.290.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.”

Nie powinno się tworzyć ustępu na kilka linijek

Przypomnijmy, że nowelizowany jest § 6 ust. 3 załącznika do uchwały w brzmieniu:

„Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na jeden projekt poprzez wypełnienie
karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl.
Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.”

Po zmianie ten ustęp miałby się trochę rozrosnąć. Proponowana jednostka redakcyjna jest zbyt długa – można ją rozbić na trzy ustępy i pominąć treść, która powtarza się w innych przepisach.

Zgodnie z matrycą i zasadami zamieszczonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów formułka powinna brzmieć inaczej. Ponadto błędnie podano numer uchwały zmienianej. Podano „007.XXX.263.2017” zamiast „0007.XXX.263.2017”.

„Zmienia się zapis w § 6. ust. 3 załącznika do uchwały nr 007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r., który otrzymuje brzmienie:

3. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Złotoryi może wziąć udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego tylko jeden raz, oddając jeden głos. Karta będzie dostępna w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji w godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy wskazane w zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotoryja. Wypełnienia karty do głosowania należy dokonać osobiście w pok. nr 1 w obecności urzędnika miejskiego. Głosowania należy dokonać wybierając jeden projekt.”

„§ 1. W uchwale nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4238), w załączniku do uchwały w § 6, wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Złotoryi może wziąć udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego tylko jeden raz.”

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5b w brzmieniu:

„5a. Karta będzie dostępna w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji w godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy wskazane w zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotoryja.

5b. Wypełnienia karty do głosowania należy dokonać osobiście w pok. nr 1 w obecności urzędnika miejskiego.””

Obecne brzmienie w projekcie uchwały Tak mogłoby być wyglądać brzmienie

Zbędny przepis

Przepis §2 w brzmieniu „Pozostałe postanowienia uchwały oraz załącznika do uchwały pozostają bez zmian.” jest zbędny.

Wewnętrzna sprzeczność

O ile poprzednie zmiany mają związek jedynie ze sposobem zapisu, o tyle poniższa uwaga ma charakter jak najbardziej merytoryczny i wymaga reakcji. Związana jest z prostym przeoczeniem.

Projekt nowelizacji wprowadza możliwość oddania głosu także w dni wolne od pracy, ale zapis ten jest… wewnętrznie sprzeczny z zapisem uchwały, który pozostanie niezmieniony! Chodzi o treść załącznika do załącznika określającego harmonogram konsultacji społecznych. Zgodnie z nim głosowanie odbywa się w dni robocze w godzinach pracy UM:

W jaki sposób można ten błąd wyeliminować? Można na sesji zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały, która uwzględni zmianę  załącznika do załącznika.

Inicjatywa na rzecz przyjaznego prawa miejscowego

Powyższy tekst ma związek z moją inicjatywą, którą nazwałem „Przyjazne prawo miejscowe”. Polega ona na zwracaniu uwagi na jakość stanowionych aktów prawa miejscowego, w szczególności na:

  1. tworzenie przepisów w sposób zwięzły, przystępny, zrozumiały i unikanie dwuznaczności oraz potrzeby ich szczególnej interpretacji
  2. tworzenie zwięzłych tytułów uchwał (ułatwia określenie o czym jest uchwała)
  3. tworzenie i ogłaszanie przez samorządy tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego (dziś często musimy przejrzeć kilka uchwał aby ustalić aktualnie obowiązujący stan prawny związany z jednym aktem prawa miejscowego)
  4. skłonienie samorządów do opublikowania kompletnych wykazów aktualnie obowiązującego prawa miejscowego ustanowionego przez organy JST (prawa miejscowego musimy przestrzegać, więc powinno nam się umożliwić jego znajomość).

Akty prawa miejscowego powinny być stanowione nie dla urzędnika, nie dla prawnika, ale dla każdego ich adresata. W sposób przystępny, zrozumiały, bez problemów z ich interpretacją.  Nie powinny także zawierać luk i być wewnętrznie sprzecznie, co utrudnia adresatom ich zrozumienie i dochodzenie swoich praw.

Komentarze

komentarze