Spadną diety złotoryjskich radnych

Na koniec marca br. w Złotoryi mieszkało 15 085 osób. Nieuchronny spadek oficjalnej liczby mieszkańców poniżej 15 tys. osób będzie oznaczał utratę statusu „średniego miasta”, ale także… mniejsze diety dla radnych miejskich.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, radni gmin od 15 do 100 tys. mieszkańców mogą otrzymać maksymalnie 2 013,10 zł (75% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej). W przypadku gmin do 15 tys. mieszkańców kwota wynosi 1 342,07 zł (50% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej).

Właściwe kwoty diet radnych miejskich regulują przepisy lokalne. Diety radnych miejskich zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 Statutu są wypłacane w wysokości 8% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym jej naliczanie za udział w sesji i posiedzeniach komisji.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2018 r. wyniosło 4699,96 zł. Oznacza to, że jedna sesja lub jedno posiedzenie komisji to zarobek dla radnego rzędu 376 zł (podatków od diet się nie płaci). Diety nie są opodatkowane do kwoty 2280 zł/miesięcznie.

Dziś radny, który przyjdzie na 3 posiedzenia komisji oraz sesję w miesiącu otrzyma 1 504 zł. Niedługo kwota ta będzie obniżona do 1 342,07 zł. Za piąte posiedzenie komisji w miesiącu obecnie radny otrzyma kolejne 376 zł, wkrótce będzie ono… zupełnie darmowe.

Zgodnie z ustawą diety należy zróżnicować ze względu na pełnione funkcje w radzie (art. 25 ust. 8 u.s.g.). Radny, który jest wiceprzewodniczącym, otrzyma za obecność na sesji dietę zwiększoną o 50%, czyli obecnie 564 zł. Przewodniczącym komisji oraz sekretarzom (protokołującym) dietę za posiedzenie, na której wykonują swoje zadania zwiększa się o 20%, czyli otrzymują 451,20 zł.

Przewodniczący Rady jako jedyny otrzymuje maksymalną możliwą do wypłaty kwotę, co oznacza, że najbardziej odczuje tę zmianę. Zamiast 2 013,10 zł/miesięcznie będzie otrzymywał 1 342,07 zł/miesięcznie.

Nieco ponad 10 lat temu dieta radnego wynosiła 231,28 zł (w okresie październik – grudzień 2007). Trzy i pół roku temu 315,12 zł, rok później 326,56 zł a półtora roku temu 340,32 zł.

Co ciekawe w ostatnich dniach kwietnia w powiecie złotoryjskim podniesiono diety radnych, którzy pełnią funkcję członka zarządu powiatu. Z kolei wkrótce diety radnych miejskich automatycznie się obniżą.

Zgodnie z informacjami z rejestru wyborców uprawnionych do głosowania jest 12 623 mieszkańców a w całym powiecie złotoryjskim 35 366.

Zobacz również:

Diety radnych rosną bo rośnie… przeciętne wynagrodzenie

Komentarze

komentarze