Gmina Złotoryja przekazała Złotoryi zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowa opublikowana w Dzienniku Urzędowym

We wtorek w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowane zostało „Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Złotoryja; Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja wykonywania zadań własnych Gminy Złotoryja z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Umowa została opublikowana pod pozycją 712 w dniu 14 lutego 2016 r.. Zgodę na jej podpisanie musieli wcześniej wyrazić radni Gminy Złotoryja oraz Miasta Złotoryja. Stało się to na sesjach rad 26 stycznia br..

Powierzone zostały zadania zadania polegające na:

  • realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły i niezawodny i zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody do miejscowości: Nowa Ziemia, Sępów (do studni wodomierzowych w Sępowie) oraz Jerzmanice Zdrój (do studni wodomierzowej w Jerzmanicach Zdrój);
  • odbiorze ścieków w sposób ciągły i niezawodny i zapewnieniu należytej jakości oczyszczonych ścieków z ciągów kanalizacji sanitarnej Wilków – Jerzmanice Zdrój oraz Prusice – Kopacz.

W preambule porozumienia międzygminnego poznajemy cele jakie przyświecają porozumieniu dwóch gmin:

„I. elementy sieci wodno-kanalizacyjnej stanowiącej infrastrukturę Gminy Miejskiej Złotoryja i Gminy Złotoryja były z uwagi na uwarunkowania historyczne, geograficzne i ustrojowe budowane i utrzymywane z zamierzeniem realizacji związanych z nimi zadań publicznych przez jedną gminę;

II. obecnie, realizacja zdań publicznych w sposób całkowicie niezależny przez poszczególne Gminy jest niemożliwa bez konieczności poniesienia znaczących, nieuzasadnionych kosztów i ryzyk, związanych z czasowym zatrzymaniem dostawy wody i odbioru ścieków;

III. pomimo przeobrażeń ustrojowych, jakie miały miejsce po 1992r. i formalnego rozdzielenia zadań publicznych związanych z istniejącymi pomiędzy Stronami powiązaniami sieci infrastrukturalnej, zadania te są wykonywane w sposób nieprzerwany za pośrednictwem Gminy Miejskiej Złotoryja, Gminy Złotoryja i zależnych od nich jednostek, przez co realizowana jest istota tych zadań, tj. ich wykonywanie w sposób stały i ciągły;

IV. istnieje konieczność zapewnienia dalszych obustronnych gwarancji, w zakresie ciągłości realizacji zadań publicznych, uregulowania istniejących już stosunków i określenia w tym względzie ram wzajemnej współpracy;”

Obecnie infrastruktura gmin jest połączona i stanowi powiązany ze sobą system. Woda od dawna jest dostarczana przez RPK. Elementy infrastruktury są przedmiotem odrębnej własności gmin lub kontrolowanych przez nich jednostek. Zawarcie porozumienia przysłużyć się ma uregulowaniu istniejących już faktycznie stosunków, określenia ram współpracy oraz zapewnić w sposób ciągły, efektywny i ekonomiczne optymalny dostawy wody dla mieszkańców Gminy Złotoryja.

Przypomnijmy, że gdy latem 2015 roku z powodu suszy Gmina Złotoryja miała problemy z brakiem wody, złotoryjska spółka komunalna wykorzystując połączoną infrastrukturę błyskawicznie ruszyła z pomocą aby wspomóc sieci zasilane przez ZGKiM w Wilkowie. Udało się wówczas zasilić Kopacz, Rokitnicę i Kozów. Sołectwa te co prawda nie wchodzą w zakres porozumienia, lecz przykład ten pokazuje bardzo duże możliwości połączonej sieci międzygminnej.

Porozumienie międzygminne będzie realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

Komentarze

komentarze