ZOKiR czeka na oferty na obsługę gastronomiczną oraz obsługę „wesołego miasteczka” podczas Dni Złotoryi 2017

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza podmioty gospodarcze do wzięcia udziału w konkursach ofert na wyłączną obsługę gastronomiczną oraz obsługę tzw. „wesołego miasteczka” (z wyłączeniem „dmuchańców”) podczas Dni Złotoryi 2017.

Zainteresowani świadczeniem usług gastronomicznych mogą składać oferty w siedzbie ZOKiR do dnia 10 kwietnia 2017 do godziny 14. Otwarcie ofert nastąpi dzień później. Żądany termin rozpoczęcia świadczenia usług to: 26 maja 2017 od godziny 14 do 23, 27 maja od 11 do 24, 28 maja od 14 do 23.

Oferowany zakres usług gastronomicznych i socjalnych:
– zabezpieczenie miejsc siedzących ze stolikami na minimum 200 miejsc,
– zabezpieczenie 200 talonów żywieniowych o wartości 15 złotych każdy na potrzeby organizatora,
– asortyment potraw gastronomicznych dla przewidywanej liczby uczestników imprezy oraz asortyment artykułów spożywczych,
– inne propozycje wynikające z charakteru imprezy,
– propozycje utrzymania stałego porządku w rejonie punktów gastronomicznych

Przedsiębiorcy, którzy zechcą postawić „wesołe miasteczko” będą musieli świadczyć usługi w następujących terminach: 26 maja od 14 do 23, 27 maja od 11 do 23 oraz 28 maja od 14 do 22. Urządzenia muszą mieć odpowiednie certyfikaty i dokumenty dopuszczające do bezpiecznego użytkowania. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach (według wymagań z oferty) do 31 marca do godziny 14:00 w siedzibie ZOKiR. Otwarcie ofert nastąpi 3 kwietnia.

O wyborze ofert w obydwu konkursach ma zdecydować Komisja powołana przez dyrektora domu kultury. Wzięte pod uwagę mają być: przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz zadeklarowana kwota.

Dom kultury zaleca wcześniejsze zapoznanie się z terenem. Organizator konkursu zastrzega prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź odwołania bez podania przyczyn.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WESOŁE MIASTECZKO

Zobacz również:

Afromental i Nana uświetnią Dni Złotoryi 2017

Kto zagra na Dniach Złotoryi? Mieszkańcy mają do wyboru Afromental, Blue Cafe, Red Lips oraz Rafała Brzozowskiego

Komentarze

komentarze