Starostwo szuka informatyka

Starosta Złotoryjski ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne,
b) niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,
f) umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach, umiejętność tworzenia i modyfikowania stron internetowych,
g) wiedza zapewniająca obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery,
h) umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji informatycznej i technicznej w języku angielskim.

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane prawo jazdy kat. B,
b) komunikatywność, dokładność, odporność na stres,
c) zdolność analitycznego myślenia, kreatywność,
d) umiejętność pracy samodzielnie i w Zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
b) współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych w sprawowaniu nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
2. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
d) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd.
e) analiza i planowanie zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
f) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
3. Pomoc użytkownikom przy elektronicznym obiegu dokumentów PROTON oraz elektronicznej skrzynce podawczej ePUAP.
4. Współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych w zakresie aktualizacji stron internetowych Urzędu.
5. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
6. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.
7. Pomoc w przygotowaniu dokumentów i plików graficznych.

4. Wymagane dokumenty:

Niezbędne:

a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,

b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

c) kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wymagane wykształcenie informatyczne,

d) oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

f) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na stanowisko Informatyka w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w związku z prowadzoną rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”

Dodatkowe:

Kserokopie zaświadczeń o zdobytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Informatyka w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 2 maja 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy infomacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

 

Komentarze

komentarze