Dzień po Trzech Króli Rada Powiatu będzie głosować nad skargą do WSA w sprawie dróg

28 listopada Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął dwie uchwały na mocy, których z dniem 1 stycznia 2020 r. pozbawiono kategorii dróg wojewódzkich dwa odcinki dróg wojewódzkich nr 328 (skrzyżowanie Legnicka/Plac Sprzymierzeńców – skrzyżowanie w Jerzmanicach-Zdroju) oraz nr 363 (ulica Zagrodzieńska). Z mocy prawa te drogi stały się drogami powiatowymi.

Powiat Złotoryjski nie zamierza jednak przyjmować tych dróg i przygotował dwie skargi na uchwały Sejmiku. O losie zainicjowania postępowania sądowo-administracyjnego zdecydują radni na wtorkowej sesji (7 stycznia). Jeżeli podejmą stosowne uchwały, to skargi Rady Powiatu Złotoryjskiego trafią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W treści skarg skarżący zwraca uwagę, że drogi nadal pełnią rolę dróg wojewódzkich. Powołuje również tezy orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, które wskazują na wagę należytego wykazania faktycznej utraty statusu przez drogi dotychczasowej kategorii, m.in. III SA/Łd 1051/16, VII SA/Wa 1918/17.

Smaczku dodaje fakt, choć niewskazany w skargach, że uchwały zostały podjęte przez Sejmik z przekroczeniem terminów wskazanych w ustawie. Otóż zgodnie z z art. 10 ust. 3 zdanie drugie ustawy o drogach publicznych „Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego”.

Komentarze

komentarze