Powołano RPK Partner

Do życia została już powołana nowa miejska spółka RPK Partner Sp. z. o. o.

W Radzie Nadzorczej spółki zasiedli Eugeniusz Poznar (przewodniczący), Zbigniew Soja (wiceprzewodniczący) oraz Piotr Stryczek. Wymaga podkreślenia, że z tytułu zasiadania w organie nadzoru spółki nie otrzymują wynagrodzenia. Osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek komunalnych muszą posiadać zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków RN dla spółek Skarbu Państwa. Wyjątkiem są osoby posiadające wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych albo stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych. Podobnie osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;

Rada Nadzorcza powołała Zarząd w osobach: Wiesława Świerczyńskiego i Pawła Macugi. Skład osobowy zarządu pokrywa się ze składem zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Z tytułu zasiadania w organach spółki mieliby otrzymywać minimalne wynagrodzenie.

Spółka pozostanie własnością Gminy Miejskiej Złotoryja. Nowy podmiot przejmie od RPK zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne skupi się na wykonywaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja i zadaniach zlecanych przez podmioty nie będące właścicielem spółki.

Komentarze

komentarze