Kuriozalna uchwała RIO? Kolegium stwierdza nieważność i ustala… identyczne postanowienia

6 czerwca 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność części uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nowelizującej budżet i ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością. Informacja jest o tyle ciekawa, że wiąże się z nią pewien zaskakujący fakt.

16 maja Kolegium wskazało istotne naruszenie art. 243 ustawy o finansach publicznych przez kwietniowa zmianę budżetu powiatu złotoryjskiego poprzez przekroczenie dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia. Radni przyjmując uchwałę budżetową kilkunastokrotnie go przekroczyli.

Organ nadzoru nakazał usunięcie wskazanej nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r. poprzez doprowadzenie budżetu do zgodności z przepisami art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Jak wskazało RIO „przedmiotowa zmiana powinna zostać wprowadzona z zachowaniem zasady realności i rzetelności planowania budżetowego”.

Kolegium zapowiedziało, że w przypadku nieprzyjęcia przez Radę Powiatu Złotoryjskiego stosownej zmiany, zostanie podjęte rozstrzygnięcie nadzorcze. Kolegium orzeka wówczas o nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części oraz ustali budżet lub jego część dotknięte nieważnością. Budżet nie musi wtedy zachowywać relacji określonych w art. 242-244 u.f.p.

Rada Powiatu takiej uchwały „naprawczej” nie podjęła. Wobec tego Kolegium RIO zebrało się ponownie na początku czerwca i stwierdziło nieważność uchwały „w zakresie zaplanowania przychodów budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 23.550.000 zł i rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 23.550.000 zł

Następnie RIO postanowiło: „ustala się plan przychodów budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 23.550.000 zł i rozchodów budżetu z tytułu wykupu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.550.000 zł

W skrócie:

  1. Radni powiatowi w kwietniu podjęli uchwałę, która w części była niezgodna z prawem (przekroczyli znacznie wskaźniki obsługi zadłużenia)
  2. RIO wezwało do podjęcia uchwały, w której niezgodność z prawem zostałaby wyeliminowana (wskaźniki byłyby zachowane)
  3. Rada Powiatu nie podjęła żadnej uchwały zmieniającej budżet
  4. RIO stwierdziło, że część uchwały jest nieważna
  5. RIO ustaliło tę część uchwały na IDENTYCZNĄ jaką przyjęli radni w kwietniu.

Paradoks polega na tym, że Rada Powiatu Złotoryjskiego skorzystała na tym, że zignorowała uchwałę Kolegium RIO. To co było przyjęte niezgodnie z prawem ostało się dzięki „uzdrowieniu przez RIO”.

W zasadzie nic się nie zmieniło… poza tym, że między podjęciem uchwały 26 kwietnia 2018 r. a 6 czerwca 2018 r. (uchwała Kolegium RIO) uchwała w tej części nie istniała – skutek stwierdzenia nieważności ex tunc. Od 6 czerwca obowiązuje w 100% zgodnie z kwietniową intencją radnych.

Tłumaczyłoby to dlaczego projekt uchwały w sprawie emisji obligacji będzie głosowany dopiero podczas sesji czerwcowej a nie majowej. Termin wykupu pierwszych serii obligacji przypada na lipiec.

Niestety taka sytuacja może godzić nie tylko w autorytet RIO (przykład, że można odnieść korzyść ignorując wezwanie organu nadzoru) oraz poczucie praworządności. Czy jest dowodem na niedoskonałość przepisów ustawy o finansach publicznych?

ZOBACZ UCHWAŁĘ RIO

Komentarze

komentarze