Miasto po Nowym Roku wyłoży projekt studium uwarunkowań do publicznego wglądu

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta co raz bliżej. Złotoryjski magistrat w drugim tygodniu po Nowym Roku wyłoży do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gdzie dokument będzie dostępny do wglądu?

Dokument będzie można oglądać od 8 stycznia do 5 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publiczna dyskusja nad projektem studium

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się 5 lutego 2018 o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim.

Możliwość wnoszenia uwag

Osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do tego projektu. Uwagi składa się na piśmie do Burmistrza z podaniem:

  • imienia i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej,
  • adresu,
  • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2018 r.

Uchwalenie studium musi poprzedzać uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Aby uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy wcześniej uchwalić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przy sporządzeniu MPZP jest związana ustaleniami tego dokumentu:

„Jednoczesne (w tym samym dniu i na tej samej sesji) podjęcie uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego narusza zasady i w sposób istotny tryb sporządzania planu miejscowego w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym. Skoro rada gminy przy sporządzaniu planu jest związana ustaleniami studium, to nie ulega wątpliwości, że uchwalenie studium powinno wyprzedzać procedurę uchwalenia planu.” (Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2011 r., II SA/Gd 171/11).

Rada gminy może też podjąć uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych (art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Rada Miejska w Złotoryi podjęła tego typu uchwałę w dniu 30 listopada 2016 r. Określiła w niej, że studium jest częściowo nieaktualne oraz wydała delegację do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontynuacji prac nad studium oraz uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta.

Jakich zmian dokonała Rada w ostatnim czasie?

W ciągu ostatnich lat Rada Miejska zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:

Czy tego typu uchwały są aktami prawa miejscowego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 u.p.z.i.p.). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nim nie jest (art. 9 ust. 5 u.p.z.i.p.).

(Fot. zdjęcie przedstawia fragment planu zagospodarowania przestrzennego)

Komentarze

komentarze