Kolejne zlecenia in-house dla RPK

Urząd Miejski w Złotoryi ma zamiar zawrzeć kolejne umowy „z wolnej ręki” z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Złotoryi.

Umowy będą dotyczyć:
– usługi kompleksowego utrzymania czystości na terenie miasta Złotoryi, w okresie od dnia 01.03.2017r. do dnia 28.02.2018 r. obejmującej zamiatanie i sprzątanie ulic oraz chodników, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń.
Szacunkowa wartość zamówienia: 673.253,78 zł netto

– usługi kompleksowego utrzymania i pielęgnacji oraz urządzania terenów zieleni miejskiej w Złotoryi, w okresie od dnia 01.03.2017r. do dnia 28.02.2018 r. obejmującej pielęgnację trawników, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, ścinanie i dosadzanie drzew i krzewów.
Szacunkowa wartość zamówienia: 308.250,00 zł netto

– usługi kompleksowego utrzymania i pielęgnacji oraz urządzania terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi, w okresie od dnia 01.03.2017r. do dnia 28.02.2018 r. obejmującej pielęgnację trawników, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, ścinanie i dosadzanie drzew i krzewów.
Szacunkowa wartość zamówienia: 118.950,00 zł netto.

Wcześniej Urząd Miejski podpisał umowę na odbiór z gospodarstw domowych niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych w okresie od 1 lutego do końca roku. Za to zadanie miejska spółka ma szacunkowo zarobić 407 407,41 zł. Ostatnio ogłoszono także zamiar zawarcia umów na: konserwację oświetlenia miejskiego na terenie Złotoryi, w okresie od 1 marca do końca roku (143 426,50 zł netto) oraz utrzymywanie dróg miejskich w okresach: 1 marca 2017 – 30 kwietnia 2017, 1 listopada 2017 – 30 kwietnia 2018 oraz 1 listopada – 31 grudnia 2018 r. (293 554,27 zł netto).

Magistrat korzysta tym samym z możliwości prawnych, które wprowadziła ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dodała do PZP art. 67 ust. 1 pkt 12 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.. W art. 61 ust. 1 ustawodawca określił katalog zamknięty okoliczności, w których zamawiający może powierzyć wykonywane zadanie „z wolnej ręki”.

RPK spełnia warunki do powierzenia zadania w trybie zamówień in-house:

a) zamawiający (przyp. red. Gmina Miejska Złotoryja) sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę (przyp. red. RPK), odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (przyp. red. RPK) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego (przyp. red. Gminę Miejską Złotoryja) sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej (przyp. red. RPK) nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego (przyp. red. 100% udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Złotoryja).

Komentarze

komentarze