Rolnicy uchwalą zasady szacunku gruntów w Prusicach i części Rokitnicy

20 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Prusicach odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów. Będzie to drugi termin spotkania.

Na spotkaniu planowane jest uchwalenie zasad szacunku gruntów. Pierwotnie uchwała miała zapaść na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 2 lutego 2017 r. Wówczas jednak zabrakło wymaganego kworum. – W związku z brakiem połowy liczby uczestników scalenia, podjęcie stosownej uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie było niemożliwe. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów wsi Prusice i części wsi Rokitnica może nastąpić po zwołaniu przez Starostę Złotoryjskiego zebrania uczestników scalenia w drugim terminie. – informuje strona Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Artykuł 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów stanowi:

„Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.”

Proces scalania gruntów ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek należących do jednego gospodarstwa. Proces ułatwi pracę rolników oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego na wsi.

Scalanie gruntów odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na scalenie gruntów w Prusicach powiat pozyskał 10 316 485,84 zł. – Refundacji będą podlegać koszty związane między innymi z opracowaniem projektu scalenia, w tym dokonanie niezbędnych pomiarów, oszacowanie wartości gruntów, projekt rozmieszczenia nowych działek, sporządzenie całej dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz usługi i nadzór geodezyjny. W ramach procedury scaleniowej przewidziano również budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi o łącznej długości 7,74 km. Będzie to już kolejny proces scaleniowy na terenie powiatu złotoryjskiego. – informuje strona powiatowej geodezji.

Chęć udziału w scalaniu zadeklarowało ponad 95% właścicieli gospodarstw. Poza powiatem złotoryjskim środki otrzymały powiaty: dzierżoniowski (13 663 512,24 zł) oraz górowski (5 431 785,44 zł).

(Fotografia pochodzi ze strony Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi)

Komentarze

komentarze