Gmina Świerzawa: Bonifkaty na wykup mieszkań komunalnych do końca 2020 roku

Rada Miasta i Gminy Świerzawa zmieniła zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Świerzawa. Od kilku lat mieszkańcy Gminy Świerzawa, którzy są najemcami lokali mieszkalnych przez co najmniej 3 lata, mają prawo uzyskać 95% bonifikatę na ich wykup.

28 grudnia radni postanowili, że ta atrakcyjna oferta, dotąd nieograniczona czasowo, skończy się z upływem 31 grudnia 2020 r.. Od 1 stycznia 2021 r. bonifikaty przestaną obowiązywać i wykup mieszkań będzie następował za 100% jego wartości.

Zasady wykupu mieszkań określone przez gminę

Utrzymane w mocy zostaną następujące zasady zapłaty ceny oraz kręgu podmiotów wyłączonych:

  • Cena nieruchomości (nieuwzględniająca bonifikaty) określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy powołanego przez gminę
  • Cena może być płatna jednorazowo lub w ratach
  • Oprocentowanie rat za nabycie lokalu mieszkalnego w wysokości 10% w stosunku rocznym od kwoty przypadającej do zapłaty
  • Bonifikaty nie stosuje się do lokali, których najemcy lub współmałżonkowie posiadają tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe.

Czym jest bonifikata?

Bonifikata zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego to „zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi”. Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z dyrektywą ustawową (z art. 67 ust. 3 u.g.n.), na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

Czy Rada bonifikatą może objąć tylko lokale mieszalne?

Art. 68 ust. 1 zawiera także inne sytuacje, które można objąć bonifikatą. Bonifikaty można udzielić m.in.:

  • stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe,
  • kościołom i związkom wyznaniowym na cele sakralne,
  • organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
  • osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,
  • na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych.

Akt prawa miejscowego

Akt prawa miejscowego został ogłoszony dziś w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 210. Uchwała wejdzie w życie 27 stycznia br.

(Fot. openstreetmap.org)

Zobacz również:

Na gwiazdkę radni wydłużyli bonifikaty na wykup mieszkań do końca 2018 roku

Komentarze

komentarze