Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne do wglądu

5 stycznia br. Urząd Miejski w Złotoryi udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej do wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwalenie tego dokumentu jest konieczne do rozpoczęcia prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się 5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Możliwość zgłaszania uwag

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi składa się na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin składania uwag jest nieprzekraczalny i upływa 26 lutego 2018 r.

O dokumentach

Dokumenty zostały przygotowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Złotoryi przez Wrocławskie Biuro Urbanistyki. Opracowane zostały przez zespół: mgr inż. Zbigniew Dudzik, mgr inż. Anna Andrzejewska, mgr inż. Mikołaj Grobelny, mgr inż. arch. Jerzy Ulanicki, mgr Emilia Wartenberg oraz mgr Marek Woźniak.

Można je znaleźć tutaj:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ – WERSJA TEKSTOWA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ – WERSJA GRAFICZNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PLANSZA UWARUNKOWAŃ

Uchwalenie studium musi poprzedzać uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Aby uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy wcześniej uchwalić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przy sporządzeniu MPZP jest związana ustaleniami tego dokumentu:

„Jednoczesne (w tym samym dniu i na tej samej sesji) podjęcie uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego narusza zasady i w sposób istotny tryb sporządzania planu miejscowego w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym. Skoro rada gminy przy sporządzaniu planu jest związana ustaleniami studium, to nie ulega wątpliwości, że uchwalenie studium powinno wyprzedzać procedurę uchwalenia planu.” (Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2011 r., II SA/Gd 171/11).

Rada gminy może też podjąć uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych (art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Rada Miejska w Złotoryi podjęła tego typu uchwałę w dniu 30 listopada 2016 r. Określiła w niej, że studium jest częściowo nieaktualne oraz wydała delegację do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontynuacji prac nad studium oraz uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta.

Jakich zmian dokonała Rada w ostatnim czasie?

W ciągu ostatnich lat Rada Miejska zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:

Jakie aktualnie obowiązują plany miejscowe?

Czy tego typu uchwały są aktami prawa miejscowego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 u.p.z.i.p.). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nim nie jest (art. 9 ust. 5 u.p.z.i.p.).

(Fot. zdjęcie przedstawia fragment planu zagospodarowania przestrzennego)

Zobacz również:

Miasto po Nowym Roku wyłoży projekt studium uwarunkowań do publicznego wglądu

Komentarze

komentarze