Zmiany budżetu powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym

Wśród jednostek samorządu terytorialnych powiatu złotoryjskiego tylko w uchwałach zmieniających budżet podjętych przez Radę Gminy w Pielgrzymce pojawiają się przepisy o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. O wypowiedź w temacie właściwej praktyki poprosiliśmy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zdaniem organu nadzoru jeżeli uchwała pierwotna zawierała zapis o ogłoszeniu, to ogłoszone powinny zostać również uchwały ją zmieniające. Wystarczy tylko, że projektodawcy nowelizacji uchwały budżetowej (zarząd JST lub wójt, burmistrz, prezydent) zamieszczą w niej przepis „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” i prześlą ten akt normatywny do wojewody celem jego ogłoszenia.

W świetle art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się uchwały budżetowe gmin, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa. Jeśli ogłoszona jest uchwała pierwotna i posiada ona zapis o ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, powinny również zostać ogłoszone uchwały ją zmieniające. Akty do ogłoszenia spełniające wymogi określone w art. 15 wyżej wymienionej ustawy muszą zostać przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do ogłoszenia. Obecnie ogłaszane są te uchwały w sprawie zmian budżetu, które zostały przesłane do publikacji, rzeczywiście nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wnioskują o ich ogłoszenie. – wyjaśniła Patrycja Czerwińska z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W doktrynie uchwała budżetowa jest uważana za akt kierownictwa wewnętrznego a nie akt prawa miejscowego. Wśród samorządowej praktyki nie ma jednak wątpliwości, że uchwalony budżet wymaga promulgacji w Dzienniku Urzędowym. Nie ma wątpliwości, bo istnieje konkretna norma prawna. Problem jednak w tym, że większa część samorządów w województwie uważa, że nie wymaga ogłoszenia sama zmiana budżetu.

W dotychczasowej praktyce zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu jak i Wojewody Dolnośląskiego nie było to uważane za „istotne naruszenie prawa” a tylko takie naruszenia prawa skutkują stwierdzeniem nieważności uchwały. Brak rozstrzygnięć nadzorczych o stwierdzeniu nieważności uchwał budżetowych z powodu braku zapisów o promulgacji temu dowodzi. Niemniej jednak warto aby samorządy tę kwestię uporządkowały.

PRZYKŁAD NOWELIZACJI BUDŻETU Z PIELGRZYMKI

(Fot. nbp.pl)

Komentarze

komentarze