Miasto powierzyło RPK przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej

W ostatni dzień sierpnia Miasto Złotoryja „z wolnej ręki” powierzyło Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o. o. realizację zadania publicznego przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych.

– Projektowana kanalizacja deszczowa w ulicach Wilczej i Szczęśliwej włączona zostanie do istniejącej studni na kanalizacji deszczowej w poboczu ul. Lubelskiej. Projektowany separator substancji ropopochodnych zamontowany zostanie na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącego rowu melioracyjnego przy ul. Lubelskiej (dz. nr 338/18 obr. 8). – można przeczytać w ogłoszeniu.

Realizacja tej inwestycji powinna rozwiązać problem zalewania posesji w rejonie wspomnianych ulic, który występuje od wielu lat po większych ulewach. Pojawiają się wśród nich nawet opinie, że nasilić mógł się po budowie hali sportowej w latach 2001-2004. Gmina od jakiegoś czasu, często przy okazji remontów dróg, inwestuje setki tysięcy złotych w infrastrukturę podziemną aby tego typu negatywne zjawiska ograniczyć.

Magistrat korzysta tym samym z możliwości prawnych, które wprowadziła ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dodała do PZP art. 67 ust. 1 pkt 12 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.. W art. 61 ust. 1 ustawodawca określił katalog zamknięty okoliczności, w których zamawiający może powierzyć wykonywane zadanie „z wolnej ręki”.

RPK spełnia warunki do powierzenia zadania w trybie zamówień in-house:

a) zamawiający (przyp. red. Gmina Miejska Złotoryja) sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę (przyp. red. RPK), odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (przyp. red. RPK) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego (przyp. red. Gminę Miejską Złotoryja) sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej (przyp. red. RPK) nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego (przyp. red. 100% udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Złotoryja).

Roboty zostaną zrealizowane do 30 listopada. Koszt inwestycji zostanie w całości sfinansowany z budżetu miejskiego na rok 2017 i wyniesie 397 tys. zł brutto.

Komentarze

komentarze