Rada Miejska będzie musiała przyjąć nową „uchwałę alkoholową”

Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych

Po wejściu w życie ustawy wprowadzony zostanie generalny zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Nie będzie więc już możliwe picie alkoholu w miejscach innych niż ulice, place i w parki, np. na bulwarach (słynny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Marka Tatali z akcji „Legalnie nad Wisłą”).

Gmina będzie mogła określić miejsca, w których będą odstępstwa od zakazu

Co jednak ciekawe do ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…) ma zostać dodany art. 14 ust. 2b, który wyposażyłby radę gminy (miejską) w kompetencje do określenia miejsca publicznego na terenie gminy gdzie funkcjonowałoby odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Mogłoby to się odbyć pod warunkiem:

  • uznania przez Radę, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
  • że nie będzie zakłócało bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Nowe zasady ustalania maksymalnej liczby zezwoleń

Rada gminy ustali maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (z art. 18 ust. 3), zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i osobno poza miejscem sprzedaży. Rada będzie miała kompetencję do określenia tych wartości odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli, dzielnic).

Możliwość ograniczenia przez gminę sprzedaży alkoholu w nocy

W uchwale rada nie tylko ustali zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ale będzie mogła ustalić dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej w godzinach 22:00-6:00.

Przed podjęciem tych uchwał Rada zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. W/w zasady i ograniczenia muszą uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń

Zmieni się trochę także procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (mylnie nazywanych „koncesjami”). Stare zezwolenia zachowają moc do czasu, do czasu na jaki zostały wydane. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryteria:

  • jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych (liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych),
  • kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Obecnie przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Po zmianach będzie to dotyczyło przedsiębiorców, których działalność polega na „dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę” (zamiast „organizacji przyjęć”).

Wejście w życie ustawy i zmiany uchwał alkoholowych

Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rady Gmin będą miały 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na znowelizowanie swoich uchwał alkoholowych.

Obecnie obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2001 Nr 151, poz. 2027z 2003 r. Nr 68, poz. 1548z 2005 r. Nr 142, poz. 2829, z 2015 r., poz. 434, poz. 818). Uchwała weszła w życie 30 listopada 2001 r. i ma numer XXXIV/316/2001.

Picie alkoholu pod chmurką – konsekwencje złamania uchwały

Uchwały tego typu są aktami prawa miejscowego. Oznacza to, że jest to akt normatywny kierowany do adresatów określonych za pomocą ich cech, na których nakłada prawa lub obowiązki. Ma zastosowanie wielokrotnie. Złamanie uchwały Rady Miejskiej będzie mogło rodzić konsekwencje po stronie sprawcy. Zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.):

 „1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.”

TEKST USTAWY

(Fot. Dawna Restauracja Wena)

 

Komentarze

komentarze