Radni mają przerwę w obradach. Czy podjęte uchwały już obowiązują?

Po około trzech kwadransach piątkowej sesji, zgodnie z planem, przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotoryi ogłosiła przerwę do 28 września. Na sesji podjęto pięć uchwał. Co obecnie się z nimi dzieje?

Mylący może być § 26 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi, będącego częścią Statutu Miasta Złotoryja:

„Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.”

Związanie z uchwałami następuje już w chwili ich przyjęcia przez Radę Miejską w głosowaniu. Przyjęcie przeciwnej tezy prowadziłoby do niezgodności np. z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu:

„Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.”

Burmistrz zobowiązany jest przekazać wojewodzie uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Oczywistym jest, że gdyby przyjąć za obowiązującą normę statutową, w przypadku sesji dwuczęściowej, termin ustawowy byłby niemożliwy do dotrzymania. Dowodzi to niewątpliwie, że norma statutowa jest niezgodna z ustawą, a więc nie ma mocy prawnej.

Nieważność (ex tunc – z mocą wstecz) podobnej regulacji statutowej stwierdził Wojewoda Zachodniopomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym PN.2.K.0911/96/05 dotyczącym gminy Czaplinek:

„Oczywistym jest, iż „związanie” Rady uchwałą następuje już w chwili jej podjęcia (ogłoszenia wyników głosowania). Jeszcze bowiem w trakcie danej sesji, podczas której podjęto uchwałę (czyli przed ogłoszeniem zamknięcia sesji) radni mogą dojść do przekonania, iż uchwała w przyjętym brzmieniu (o danej treści) nie powinna była w ogóle zapaść lub zawierać inne postanowienia, jak również, że podjęta uchwała narusza prawo. W takiej sytuacji brak przeszkód, ażeby radni niezwłocznie (po odpowiedniej zmianie porządku obrad) rozpatrzyli konieczność uchylenia czy zmiany uchwały. Jeżeli chodzi o uchwałę wadliwą pod względem prawnym niezwłoczne usunięcie niezgodności z prawem jest niezbędne. Przyjęte przed Radę rozwiązanie jest chybione również z tego powodu, że co do zasady (chyba że Rada postanowi inaczej lub z przepisów prawa wynika inny termin) uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.”

Uchwały, które nie są aktami prawa miejscowymi (akty kierownictwa wewnętrznego) i miały wejść w życie w chwili podjęcia, już obowiązują. Dotyczy to uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
  • w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXV.215.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r.
  • w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

Co do aktów prawa miejscowego nie ma przeszkód do publikacji ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego już po przesłaniu ich przez burmistrza do wojewody. Wejdą w życie po 15 dniach (po upływie 14 dni) od ich publikacji w dzienniku urzędowym. Dotyczy to uchwały:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska

Może się zdarzyć, że w toku postępowania nadzorczego nadzór prawny wojewody zwróci się o protokół z sesji powołując się na art. 88 ustawy o samorządzie gminnym:

„Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.”

Wówczas jednak nie powinno być przeszkód aby udostępnić nagranie z sesji lub protokół w wersji roboczej. Często w toku postępowania nadzorczego protokół z sesji nie jest jeszcze przyjęty przez organy stanowiące, gdyż następuje to dopiero na następnej sesji.

Co jest zaletą zwołania jednej sesji podzielonej na dwie części? Ostatnio napotkałem się na złośliwy komentarz w stosunku do radnych, którzy nie uczestniczyli w debacie organizowanej przez jedno ze stowarzyszeń, że „nie mają za to diet”. Jednak nasi radni za uczestnictwo w sesji dwuczęściowej mimo, że przyjdą dwa razy a nie raz, otrzymają tylko jedną dietę (337,66 zł). Warto to mieć na uwadze!

Komentarze

komentarze