Będzie referendum secesyjne w Wojcieszowie! Miasto od 2019 roku znajdzie się w powiecie jeleniogórskim?

Rada Miasta w Wojcieszowie podjęła dziś po godzinie 10:00 uchwałę o przeprowadzeniu lokalnego referendum w sprawie podjęcia działań do zmierzających do zmiany powiatu ze złotoryjskiego na jeleniogórski.

Podczas referendum zarządzonego na wniosek mieszkańców zostanie zadane następujące pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za podjęciem działań zmierzających do przyłączenia Gminy Wojcieszów do powiatu jeleniogórskiego”.

Referendum będzie ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców Wojcieszowa, jednak o losie Wojcieszowa zdecyduje ostatecznie Rada Ministrów przyjmując ewentualne rozporządzenie o dzieleniu powiatu. Rada Ministrów nie jest związana głosem mieszkańców wyrażonym w referendum. Skutkiem wiążącego referendum będzie jedynie zobligowanie rady gminy do wystosowania wniosku do Rady Ministrów o dzielenie powiatu złotoryjskiego.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu.

Zgodnie z art. 3b u.s.p. wydanie rozporządzenia na wniosek rady gminy wymaga w przypadku opisanym dla Wojcieszowa:

  • wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku
  • opinii rad powiatów objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami
  • opinii rady gminy, której dotyczy wniosek,
  • opinii wojewody właściwego dla powiatu objętego wnioskiem.

Prawdopodobnym terminem referendum jest dzień 2 lipca 2017 r.

Rada gminy występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

Oznacza to, że istnieje możliwość, że Wojcieszów od 2019 roku będzie częścią powiatu jeleniogórską, ale nawet 100% głosów „za” w referendum nie daje pewności, że tak się stanie.

Za uchwałą głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał i 2 było nieobecnych.

(Fot. OpenStreetMap.org)

Komentarze

komentarze